Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představuje certifikační program FDM

Autor článku: Stratasys   
Pondělí, 26 Září 2022 23:10

Tags: 3D tiskárny | Certifikace | FDM | Stratasys | Technologie

FDM Certification-2239Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Pro­gram je na­vr­žen tak, aby zá­kaz­ní­kům Stra­ta­sy­su po­sky­tl kom­plex­ní vzdě­lá­ní, které pod­po­ří je­jich při­je­tí 3D tisku v celém pro­ce­su tisku FDM. Zá­kaz­ní­ci, kteří ab­sol­vu­jí kurzy, ob­dr­ží ofi­ci­ál­ní cer­ti­fi­ká­ty Stra­ta­sys Aca­de­my, které osvěd­ču­jí je­jich do­ved­nos­ti a úroveň zvlád­nu­tí před­ní tech­no­lo­gie v oboru 3D tisku.

Zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce v tech­no­lo­gii FDM po­sky­tu­je kon­ku­renč­ní vý­ho­du, která za­jis­tí vý­znam­nou ná­vrat­nost in­ves­tic a know-how.

Stra­ta­sys bude po­kra­čo­vat v za­vá­dě­ní cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro všech­ny své tech­no­lo­gie 3D tisku, včet­ně tech­no­lo­gií Po­ly­Jet, P3, SAF a ste­re­o­li­to­gra­fie. Cer­ti­fi­kač­ní pro­gra­my umož­ní zá­kaz­ní­kům Stra­ta­sy­su zís­kat od­bor­né zna­los­ti o pro­ce­su 3D tisku od soft­wa­ro­vé­ho ná­vr­hu přes pro­voz tis­kár­ny až po ná­sled­né zpra­co­vá­ní dílů.

Cer­ti­fi­kač­ní pro­gram Stra­ta­sys FDM je nyní k dis­po­zi­ci zá­kaz­ní­kům s 3D tis­kár­na­mi Stra­ta­sys. Více in­for­ma­cí o cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mech Stra­ta­sys se do­zví­te on­li­ne.

Chce­te-li se o spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys do­zvě­dět více, na­vštiv­te strán­ky www.​stratasys.​com, blog Stra­ta­sysu, Twit­ter, Lin­ke­dIn nebo Fa­ce­book.

 


Mohlo by vás zajímat: