Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projektování a dimenzování technologií nízkoenergetických budov

Autor článku: Společnost pro techniku prostředí   
Středa, 01 Únor 2023 13:16

Tags: Legislativa | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Seminář | Technologie | TZB

pozvanka-2305Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov zvou po­řá­da­jí­cí firmy RE­FLEX CZ, RE­SI­DEO, STIE­BEL EL­TRON a WILO CS. Do pro­gra­mu se­mi­ná­ře bude za­řa­ze­na od­bor­ná před­náš­ka lek­to­rů Ka­ted­ry TZB, Sta­veb­ní fa­kul­ty ČVUT v Praze na téma No­vin­ky v le­gisla­ti­vě TZB a ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov v sou­vis­los­tech s ev­rop­skou le­gisla­ti­vou.

V rámci před­náš­ky zazní pře­hled změn ve vy­bra­ných zá­ko­nech, před­pi­sech a nor­mách v ob­las­ti TZB. Sou­čas­ně budou před­sta­ve­ny no­vin­ky v hod­no­ce­ní ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov, kva­li­ty pro­stře­dí a při­pra­ve­nos­ti budov na chyt­rá ře­še­ní.

Program semináře

Prihlaska na seminar


V prů­bě­hu se­mi­ná­ře bude mož­nost in­di­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí se zá­stup­ci po­řá­da­jí­cích firem a před­ná­še­jí­cích lek­to­rů z Ka­ted­ry TZB, Fa­kul­ty sta­veb­ní, ČVUT v Praze.

Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci s STP a je za­řa­zen do Pro­jek­tu ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní členů ČKAIT s bo­do­vým ohod­no­ce­ním 1 kre­dit­ní bod. Účast na se­mi­ná­ři je zdar­ma.

V pro­gra­mu se­mi­ná­ře je po­čí­tá­no s pře­stáv­kou na ob­čer­stve­ní.

Datum a místo konání

15. 2. 2023     Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
16. 2. 2023     Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
21. 2. 2023     Plzeň – Techmania Science Center, U Planetária 1
22. 2. 2023     České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
23. 2. 2023     Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6


Mohlo by vás zajímat: