Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Klání v Robosoutěži na FEL ČVUT v Praze

Autor článku: FEL ČVUT   
Pondělí, 24 Duben 2023 23:57

Tags: ČVUT | FEL | Lego | Robosoutěž | Studenti | Žáci

LR robo 24 04 19-139-1317Nej­vět­ší kon­cen­t­ra­ce mla­dých ta­len­tů v ob­las­ti ro­bo­ti­ky bude k vi­dě­ní při tra­dič­ní Ro­bo­sou­tě­ži – přes­ně ře­če­no v její jarní části ur­če­né pro zá­klad­ní školy a od­po­ví­da­jí­cí stup­ně ví­ce­le­tých gym­ná­zií. V Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze se ve stře­du 26. 4., ve čtvr­tek 27. 4. a v pátek 28. 4. 2023 utká cel­kem 138 ro­bo­tic­kých vo­zí­tek z Lega.

Le­toš­ní sou­těž­ní úloha má název Ping-pong a or­ga­ni­zá­to­ři sou­tě­že sli­bu­jí nej­lep­ším týmům kromě výher ještě něco navíc – po­stup do su­per­fi­ná­le na fes­ti­va­lu Maker Faire Pra­gue, který se koná v červ­nu na praž­ském Vý­sta­viš­ti.

Kluci, nebo holky? Ze zá­klad­ních škol, nebo ví­ce­le­tých gym­ná­zií? Z vel­kých, nebo men­ších měst? Bu­douc­nost ro­bo­ti­ky Česka bude možné po­tkat příští týden při Ro­bo­sou­tě­ži na FEL ČVUT. „Každý rok vy­mýš­lí­me nové úlohy pro ro­bo­ty ze sta­veb­ni­ce LEGO Mind­storms, která je ob­lí­be­nou po­můc­kou v ro­bo­tic­kých krouž­cích a před­mě­tech ve ško­lách po celém Česku. Tříčlen­né týmy žáků a stu­den­tů se pak můžou ve dvou vě­ko­vých ka­te­go­ri­ích při­hlá­sit do jarní nebo pod­zim­ní části naší Ro­bo­sou­tě­že,“ říká Mar­tin Hli­nov­ský z ka­ted­ry ří­di­cí tech­ni­ky FEL ČVUT, který je hlav­ním or­ga­ni­zá­to­rem sou­tě­že již 15 let. Do­dá­vá: „Zveme vás tedy příští týden na sou­boj týmů ze 2. stup­ně zá­klad­ních škol a od­po­ví­da­jí­cích roč­ní­ků ví­ce­le­tých gym­ná­zií. Letos se ve třech ne­zá­vis­lých ko­lech utká 138 ro­bo­tů a sou­těž­ní úloha pro ně má název Ping-pong. Jsme moc zvě­da­ví, jak si s ní po­ra­dí!“

Soutěžní úloha Ping-pong

Žáci z 2. stup­ně ZŠ nebo ví­ce­le­tých gym­ná­zií mají letos se­sta­vit a na­pro­gra­mo­vat ro­bo­ta tak, aby v ča­so­vém li­mi­tu 90 vte­řin do­ká­zal sa­mo­stat­ně a bez ja­ké­ko­liv další po­mo­ci (tedy bez ovlá­dá­ní ro­bo­ta po­mo­cí hlasu, Blu­e­to­o­th či ji­ných ko­mu­ni­kač­ních ka­ná­lů) pře­mís­tit a pří­pad­ně roz­tří­dit co nej­víc ba­rev­ných ping­pon­go­vých míčků roz­mís­tě­ných na sou­těž­ní ploše do pře­dem de­fi­no­va­ných úlo­žišť (skla­dišť). Sou­těž se or­ga­ni­zu­je jako vzá­jem­ný zápas dvou ro­bo­tů na sy­me­t­ric­ky roz­dě­le­ném hra­cím plánu, o ví­těz­ství pak roz­hod­ne počet zís­ka­ných bodů.

Tři soutěžní kola, v červnu superfinále

Tři sa­mo­stat­ná sou­těž­ní kola le­toš­ní Ro­bo­sou­tě­že pro ZŠ se budou konat v Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně bu­do­vy FEL ČVUT v Praze na Kar­lo­vě ná­měs­tí 13. Během sou­těž­ních jízd se po­slu­chár­na ote­vře i ve­řej­nos­ti, a to mezi 11.00 – 15.00 v ná­sle­du­jí­cích dnech:

  • stře­da 26. 4. 2023 (při­hlá­še­ných je 42 týmů a je­jich ro­bo­tů),
  • čtvr­tek 27. 4. 2023 (46 ro­bo­tů),
  • pátek 28. 2. 2023 (50 ro­bo­tů).

Le­toš­ním zpes­t­ře­ním bude su­per­fi­ná­le na fes­ti­va­lu tvůr­ců a ino­vá­to­rů Maker Faire Pra­gue, který pro­běh­ne o ví­ken­du 10. a 11. červ­na 2023 v are­á­lu Vý­sta­viš­tě Praha. Z kaž­dé­ho sa­mo­stat­né­ho kola Ro­bo­sou­tě­že příští týden do su­per­fi­ná­le po­stou­pí 4 nej­lep­ší týmy – na „vel­kém pódiu“ fes­ti­va­lu tak na konec ná­vštěv­ní­ci uvidí exhi­bi­ci 12 nej­lep­ších ro­bo­tů.

Přes­ný ča­so­vý har­mo­no­gram Ro­bo­sou­tě­že 2023 pro zá­klad­ní školy, sou­tě­ží­cí týmy, popis úlohy i další po­drob­nos­ti na­jde­te na webo­vých strán­kách nebo Fa­ce­boo­ku Ro­bo­sou­tě­že.


Mohlo by vás zajímat: