Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Série webinářů SOLIDWORKS CAM a CAMWorks

Autor článku: Redakce   
Úterý, 27 Červen 2023 23:10

Tags: CAM | CAMWorks | CNC | SolidWorks | TechDB | Webináře

Camworks-webinar-series LP-banner-2326Do re­dak­ce nám při­šla po­zván­ka na webi­ná­ře o So­lid­works CAM a CAM­Works od HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů účast­ní­kům po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti v CAM ob­las­ti a pří­pad­ně se se­zná­mit s vy­spě­lý­mi funk­ce­mi a vlast­nost­mi, které by jim mohly po­mo­ci za­jis­tit další za­káz­ky a pod­po­řit tak ob­chod­ní čin­nost. Po­drob­nos­ti o se­ze­ních na­lez­ne­te níže.

Začínáme se SOLIDWORKS CAM a CAMWorks

SOLIDWORKS CAM & CAMWorks: Začínáme s TechDB

11. července 2023 | 17:00 CEST 13. července 2023 | 17:00 CEST
Registrujte se nyní Registrujte se nyní
Při­poj­te se na webi­nář o tom, jak po­u­ží­vat So­lid­works CAM Stan­dard, in­te­gro­va­ný sys­tém pro CNC pro­gra­mo­vá­ní, který je sou­čás­tí kaž­dé­ho li­cen­ce So­li­dworks. Tento ho­di­no­vý webi­nář bude za­hr­no­vat zá­kla­dy fré­zo­vá­ní ve 2 ½ osách, fré­zo­vá­ní ve 3 osách a struč­ný úvod do da­ta­bá­ze tech­no­lo­gií ne­bo­li TechDB, kte­rou lze po­u­žít k au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­su CNC pro­gra­mo­vá­ní. Webi­nář se bude vě­no­vat té­ma­tům, která za­hr­nu­jí výběr ná­stro­je, roz­po­zná­vá­ní prvků, ge­ne­ro­vá­ní ope­ra­cí a tvor­bu a si­mu­la­ci dráhy ná­stro­je. Při­poj­te se k webi­ná­ři a na­uč­te se po­u­ží­vat da­ta­bá­zi tech­no­lo­gií ne­bo­li TechDB, která je sou­čás­tí So­lid­works CAM a CAM­Works. Webi­nář se bude vě­no­vat té­ma­tům, která za­hr­nu­jí vy­tvo­ře­ní stro­je a stan­dard­ní sady ná­stro­jů (ne­bo­li Tool Crib) pro stroj, ob­rá­bě­cí stra­te­gie a ope­ra­ce, způ­sob uklá­dá­ní ob­rá­bě­cích stra­te­gií zpět do TechDB pro poz­děj­ší po­u­ži­tí, vý­cho­zí stra­te­gie a je­jich při­řa­ze­ní ke stro­ji a další. Zjis­tě­te, jak může TechDB za­chy­tit vaše osvěd­če­né po­stu­py a po­mo­ci au­to­ma­ti­zo­vat pro­ces CNC pro­gra­mo­vá­ní.

Poznámka redakce: Na odkazech k registraci najdete možnost registrace na webináře v Americe, Evropě a Asii. Webináře určené pro Evropu jsou oproti Americe a Asii posunuty na termín o týden později. Zde uvedené dny platí pro Ameriku.


Mohlo by vás zajímat: