Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EON Reality představuje EON AIReady

Autor článku: Redakce   
Pátek, 13 Říjen 2023 17:15

Tags: AIReady | Dan Le­jer­skar | EON Reality | Umělá inteligence | Vzdělávání

EON-PR-banners-3-2-2341EON Re­a­li­ty, za­bý­va­jí­cí se pře­dá­vá­ním zna­los­tí v roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě, před­sta­vi­la 9. října svou nej­no­věj­ší ino­va­ci EON AIRea­dy, která má za cíl utvá­řet bu­douc­nost vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů pro trh práce za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci. EON AIRea­dy zpo­chybňuje za­sta­ra­lé vzdě­lá­va­cí normy, které se spo­lé­ha­jí pouze na text, pre­zen­ta­ce v Power­Poin­tu a videa na You­Tu­be. 

Iden­ti­fi­ku­je na­lé­ha­vou po­tře­bu mo­der­ni­zo­vat po­sky­to­vá­ní učeb­ních osnov tak, aby od­po­ví­da­ly rych­lé­mu po­kro­ku di­gi­tál­ní­ho věku.

Výhody systému EON AIReady:

  • Účin­nost: Umožňuje stu­den­tům učit se čty­ři­krát rych­le­ji než tra­dič­ní­mi me­to­da­mi.
  • Se­be­vě­do­mí: Zvy­šu­je se­be­vě­do­mí stu­den­tů o 275 % při po­u­ží­vá­ní no­vých do­ved­nos­tí.
  • Emo­ci­o­nál­ní za­po­je­ní: Pod­po­ru­je 3,7krát sil­něj­ší vztah k ob­sa­hu.
  • Sou­stře­dě­nost: Za­ru­ču­je čtyř­ná­sob­né zvý­še­ní po­zor­nos­ti stu­den­tů ve srov­ná­ní se stá­va­jí­cí­mi e­‑lear­nin­go­vý­mi plat­for­ma­mi.
  • Je­di­neč­né tech­ni­ky hod­no­ce­ní: EON AIRea­dy na­bí­zí po­kro­či­lá hod­no­ce­ní po­dob­ná si­mu­lá­to­ru, která pře­sa­hu­jí zá­klad­ní for­má­ty za­škr­tá­va­cích po­lí­ček a pro­ni­ka­jí do hloub­ky zna­los­tí a apli­kač­ních schop­nos­tí kaž­dé­ho stu­den­ta.

In­te­gra­ce Blo­o­mo­vy ta­xo­no­mie: Ústřed­ním prv­kem sys­té­mu EON AIRea­dy je jeho vnitř­ní de­sign za­lo­že­ný na Blo­o­mo­vě ta­xo­no­mii. Ná­stroj za­jiš­ťu­je, že stu­den­ti po­stu­pu­jí od pou­hé­ho učení se z pa­mě­ti k po­ro­zu­mě­ní, apli­ka­ci, hod­no­ce­ní a na­ko­nec k tvor­bě.

Jak EON AIReady funguje

Uži­va­te­lé mohou trans­for­mo­vat tra­dič­ní for­má­ty vý­u­ko­vých pro­gra­mů do po­hl­cu­jí­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty (XR) tím, že je na­hra­jí na plat­for­mu EON Train AI. Jakmi­le je AI vy­ško­le­na, vy­tvo­ří roz­ma­ni­tou škálu mul­ti­me­di­ál­ní­ho ob­sa­hu, od hla­so­vých vy­prá­vě­ní a videí až po in­ter­ak­tiv­ní 3D zá­žit­ky.

Přizpůsobivost podle designu

EON AIRea­dy se pyšní bez­kon­ku­renč­ní při­způ­so­bi­vos­tí a na­bí­zí obsah na míru podle de­mo­gra­fic­kých údajů pu­b­li­ka, kul­tur­ních nu­an­cí a tónů pre­zen­ta­ce.

Exponenciální produktivita

EON AIRea­dy je mi­s­trem kva­li­ty i kvan­ti­ty při tvor­bě ob­sa­hu a uka­zu­je svůj po­ten­ci­ál, jak do­klá­dá tvor­ba 650 růz­no­ro­dých zá­žit­ků Dana Le­jer­ska­ra za pouhý ví­kend s ranou verzí ná­stro­je.

EON AIRea­dy pře­kra­ču­je rámec dal­ší­ho di­gi­tál­ní­ho ná­stro­je – je sym­bo­lem změny vzdě­lá­va­cí­ho pa­ra­dig­ma­tu. Učeb­ní plán, který tento sys­tém umožňuje, nejen vzdě­lá­vá – ale také za­ujme, je vý­zvou a po­vzná­ší.

Dan Le­jer­skar, vi­zi­o­nář sto­jí­cí za tímto trans­for­mač­ním ná­stro­jem, vy­zý­vá pe­da­go­gy, in­sti­tu­ce a stu­den­ty, aby při­ja­li EON AIRea­dy a vy­da­li se vstříc bez­kon­ku­renč­ní vzdě­lá­va­cí do­ko­na­los­ti.

 


Mohlo by vás zajímat: