Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy

Autor článku: Redakce   
Středa, 07 Únor 2024 11:39

Tags: Nízkoenergetické budovy | Projektování | STP | TZB | Webinar

STP Webinar Projektovani a dimenzovani-2406STP – Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí doplňuje v le­toš­ním roce se­mi­ná­ře s osob­ní účas­tí i o webi­náře. Tento bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­nář, tj. úvo­dem bude pre­zen­to­vá­na od­bor­ná před­náš­ka prof. Karla Ka­be­le­ho, ve­dou­cí­ho ka­ted­ry TZB na Fa­kul­tě sta­veb­ní ČVUT v Praze, a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní. Na­čer­pej­te nej­no­věj­ší in­for­ma­ce a ob­jev­te ino­va­tiv­ní ře­še­ní v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí a tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov.

Termín webináře: čtvrtek 15. 2. 2024 od 9:00 hodin

Odkaz ke zhléd­nu­tí webi­ná­ře bude re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům ode­slán nej­poz­dě­ji 1 den před za­há­je­ním vy­sí­lá­ní. Webi­nář bude vy­sí­lán živě, mož­nost zhléd­nu­tí ze zá­zna­mu ne­bu­de po­skyt­nu­ta. Účast­ní­ci budou mít mož­nost po­klá­dat své do­ta­zy před­ná­še­jí­cím pro­střed­nic­tvím chatu.

Webi­nář je zdar­ma a není k němu ne­po­tře­ba žádné spe­ci­ál­ní tech­nic­ké vy­ba­ve­ní. Stačí se za­re­gis­tro­vat.

Na jednu při­hláš­ku lze při­hlá­sit více účast­ní­ků, uveď­te však je­jich jména a e­‑maily pro na­sta­ve­ní pří­stu­pu.

Pokud máte zájem o zhléd­nu­tí webi­ná­ře, ode­šle­te zá­vaz­nou při­hláš­ku na email stp@stpcr.cz nebo pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře na konci člán­ku na tomto od­ka­zu, ale nej­poz­dě­ji do 12. února 2024.


Mohlo by vás zajímat: