Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM Forum 2009

Tags: Dassault | PLM | Reportáž | Software

PLM Forum 2009Koncem června proběhla na Vysočině ve westernovém městečku Šiklův mlýn konference PLM Forum 2009, kterou již řadu let pořádá zlínský Technodat. Účastníkům přinesla řadu zajímavých poznatků, námětů i inspiraci při zdolávání pracovních úkolů. Přestože oproti PLM Forum, jak si je pamatuji několik let zpět, byl letošní ročník orientován více na systémy Dassault Systèmes, přinesl užitek i účastníkům bez užší vazby na systémy Dassaultu. Článek berte jako subjektivní výběr z přínosných informací, sdělitelných v daném rozsahu.

S Technodatem proti krizi

Konferenci zahájil ředitel společnosti Technodat, CAE-systémy Aleš Kobylík. Krátce zmínil dobré hospodářské výsledky celého holdingu, zde se však zaměřím na téma, které mě v jeho vystoupení zaujalo nejvíce – aktuální výzvy, kterým musí čelit firmy. Celosvětový pokles poptávky, který zasáhl průmysl, přinesl nové nároky na konkurenceschopnost firem. V krátkodobém horizontu je to obrovský tlak na snižování nákladů, jako střednědobou výzvu uvedl pan Kobylík požadavek na zlepšování efektivity a reengineering procesů a dlouhodobě musí firmy počítat s nárůstem významu intelektuálního vlastnictví. Podtrhl, že správně implementované řešení PLM (= systém správy životního cyklu výrobku) může být silným zdrojem pro rozvoj konkurenceschopnosti a takovou implementaci nelze realizovat bez kvalitního a stabilního dodavatele PLM řešení. Asi nikoho nepřekvapí, že jako příklad takového řešení a dodavatele uvedl tandem Dassault Systèmes (28 % trhu CAx/PLM systémů) – Technodat (nejlepší VAR Dassault Systèmes v regionu CEMA pro rok 2008).
A jaká je konkrétní odpověď Technodatu na výše uvedené výzvy roku 2009? Je jich hned několik. Výčet začíná širokou nabídkou služeb, zákazníkovi tak mohou v Technodatu pomoci v řešení řady problémů, které jsou často spíše více než méně provázané. Na nabídku služeb navazuje možnost školení s důrazem na kurzy pro pokročilé uživatele a implementační workshopy s tématy jako Optimalizované průmyslové procesy, Koncept bezvýkresové výroby, Opravy vadné geometrie, Knowledgeware – Management znalostí, z názvů jsem si dovolil vypustit názvy příslušných softwarových balíků. Jako další pilíře Technodatu podporující jeho zákazníky uvedl Aleš Kobylík kvalitu podpory uživatelů – počínaje kvalitní metodikou implementačních projektů od úvodních analýz až k certifikaci uživatelů procesů, přes dostatečný počet pracovníků technické podpory, bohaté komunikační kanály (IP telefonie, helpdesk, semináře…) a vybudovanou síť osmi poboček na území ČR a Slovenska.

PLM Forum 2009
Z vystoupení šéfa Technodatu uvedu ještě jednu aktivitu jeho firmy, konkrétně společnosti T-Develop, která je v rámci holdingu zaměřena na vývoj softwaru – jak pro vlastní potřebu firem Technodatu, tak i pro jeho zákazníky. S ohledem na to, že marketingové průzkumy ukazují potřebu změnit orientaci firem z produktů na zákazníky a nezbytnou dostupnost relevantních dat v celém obchodním cyklu, vyvinuli a nyní nabízejí vlastní CRM (Customer Relationship Systém) ve dvou variantách CRMfree a CRMplus s možností přechodu z bezplatné „free“ verze na vyšší řešení. Zkušenosti Technodatu s PLM systémy mohou být velmi výhodné při využívání dat ukládaných při jednání se zákazníkem do CRM systému v navazujících procesech v technické přípravě výroby.

PLM 2.0

Z vystoupení pana Didiera Martreho (Director PLM Value Channel CEMA v Dassault Systèmes) jsem si odnesl především osvětlení pojmu PLM 2.0. Jde o jakousi paralelu k termínu Web 2.0. Web 2.0 má umožnit lidem snadno budovat obsah, komunikovat, spolupracovat a obdobný proces by měl probíhat i v oblasti PLM.
Potřebu takového řešení, zrychlování změn demonstroval na rychlosti, s jakou nastupují nové komunikační technologie. Rozhlas potřeboval 38 let, než získal 50 miliónů posluchačů. Televize měla stejný počet diváků po 13 letech, internetová technologie WWW získala 50 miliónů uživatelů po čtyřech letech a Facebook to zvládl za roky dva. Trendem je navíc spolupráce se vzdálenými partnery, práce jako hra a zábava (četli jste nějakou reportáž ze zákulisí Googlu?).

3D Lifetime Experience – simulace budeme řešit včetně působení v místě konečného využití, výsledky budou srozumitelné, pochopitelné
Dassault se dle vlastních slov snaží přenášet zkušenosti mezi odvětvími. Za PLM bychom měli vidět inovaci, přípravu budoucnosti. Do budoucna se tak budeme ve vazbě na PLM setkávat s pojmy jako inovační startegie, 3D Lifetime Experience, 3D pro všechny. Architektura V6 nové generace produktů Dassault Systèmes by měla být tou pravou pro nástup PLM 2.0.

Přínosy procesně orientovaného PLM řešení

Dalším zajímavým příspěvkem konference byly „Přínosy a příklady procesně orientovaného PLM řešení“ s podtitulem „s využitím pokročilých funkcí CATIA a Enovia SmarTeam“.
Úvodním slidem doprovázejícím přednášky Stanislava Vykoukala z Technodatu byla citace definice PLM z české Wikipedie. Z ní zdůraznil, že jde o výrobek, inovaci, existenci podniků v globálních podmínkách, že PLM je strategickým řešením. „PLM se zaměřuje na generování maximálních tržeb z opakovatelného inovačního procesu.“ [cs.wikipedia.org/wiky/plm]
Dále Stanislav Vykoukal představil pohled Technodatu na PLM procesy: Zahrnují samozřejmě přípravu výroby, konstrukci a vznik 3D modelu, přípravu NC kódu obráběcích strojů. Do PLM procesů je však potřeba zapojit i obchod. Tyto tři oblasti (obchod, konstrukce, výroba) pokrývají průchod zakázky firmou i komunikaci se zákazníkem, přičemž zákazník je klíčový, protože díky němu je firma schopna dosahovat profit.
Při implementaci PLM společnost Technodat hledá procesy mezi uvedenými třemi klíčovými oblastmi, nachází zde řadu úzkých míst a pro procesy navrhuje zákazníkovi inovace. Tak, aby zákazník byl schopen vyrábět v požadované kvalitě a požadovaných termínech. Pro vyhodnocování přínosů PLM – předností oproti jiným IT řešením – lze použít Porterův model. Hledáme odpovědi, zda jsme schopni pomocí PLM systému omezit následující hrozby:
  • Hrozba vstupu nové konkurence na trh
  • Vyjednávací síla dodavatelů
  • Vyjednávací síla zákazníků    
  • Hrozba vstupu substitutů

Jak tedy může integrované PLM řešení zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu?     
Podporou procesního řízení – rozšiřuje procesní řizení z ERP do oblasti PLM. Zavedením standardizace – zabýváme-li se procesy, můžeme identifikovat slabá místa a odstraňovat je. A to jak na úrovni výrobků a jejich částí, tak i u výrobních a technologických postupů.
Zlepšením komunikace s vnitřním a vnějším zákazníkem – lze podpořit komunikaci mezi odděleními uvnitř podniku, pomocí PLM nástrojů se lze zviditelnit, můžeme demonstrovat svou jedinečnost.

PLM Forum 2009
Pan Vykoukal si připravil i slide s názvem PLM řešení – mýty a fakta. Budu citovat poslední z uvedených mýtů: „Výhodnější je řešit problémy obchodu, konstrukce a technologie dílčími specializovanými systémy.“ Realitou dle zkušeností Technodatu je, že takové řešení je nekoncepční, nevýhodné a v konečném důsledku drahé.

Následovalo představení reálného unikátního PLM řešení pro výrobce montovaných obytných kontejnerů. Tento výrobce má cíl – stát se lídrem v daném segmentu, a hledá řešení, procesy, které mu to umožní. Požadavkem bylo konfigurování staveb z tisíců prvků, aby zákazník viděl výsledek komunikace s obchodníkem a mohl iterovat své požadavky.
Nové, inovované procesy byly implementovány pomocí řešení CATIA – SmarTeam. Proces začíná od zákazníka, přijetím jeho poptávky, pokračuje generováním nabídkových dat a komunikací se zákazníkem a přechází k výrobě, kde stále dochází k iteraci se zákazníkem. To znamená, že řešené procesy byly zaměřené především na obchod. Již v rámci obchodu jsou generována určitá nabídková data, 3D dokumenty, a tato po odsouhlasení zákazníkem přechází přímo do technické přípravy výroby. Fungování řešení jsme pak mohli vidět naživo, v reálném čase.

Management znalostí

Znějí vám pojmy jako knowledge ware (KNW), správa znalostí jako tajemné zaříkávání CAD a PLM šamanů? Potom workshop Catia a příklady pokročilého nasazení managementu znalostí vedený Jozefem Drábem vám mohl pomoci na příkladech z CATIE k jejich rozkódování.
Jako nejjednodušší stupeň nasazení správy znalostí můžeme brát nástroje známé mnoha uživatelům CAD systémů – používání parametrů a vztahů mezi nimi, makra ve Visual Basicu. V základu CATIE V5 to jsou také PowerCopy pro definování komponentů složených z geometrických a KNW elementů nebo DesignTable, umožňující používat variace, stavy a vztahy založené na datových souborech (xls, txt), tvorba generických sestav.
Pokročilejším stupněm jsou nástroje kontrol (a oprav) dle stanovených pravidel, například na minimální průměr vrtání, kontrola topologie (po stříhání musí zůstat „větší“ část). Toto umožňuje v Catii Knowledge Advisor, Knowledge Expert pak umožňuje i složitější kontrolu hotových dílů a vytváří také protokoly.
Catia jde v managementu znalostí až k optimalizacím – Product Engineering Optimizer umožnuje vytvářet pravidla pro optimalizaci a ta pak opakovaně spouštět.

Na shledanou za rok

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento článek je pouze výběrem z obsahu konference, berte jej jako lákadlo na příští ročník. Závěrem nemohu nezmínit vystoupení pana prof. Jána Lešinského z STU Bratislava na téma Aktuální vývoj a automobilový průmysl 2009–2015, které se sice problematiky PLM systémů dotklo pouze okrajově, ovšem bylo skvělé pro rozšíření rozhledu a získání motivace pro vlastní práci přítomných a dalo tak konferenci další rozměr. Kompletní program i většinu doprovodných prezentací najdete na stránkách pořadatele konference.

Autor působí jako konstruktér a správce CAD v TOS Kuřim-OS.

Mohlo by vás zajímat: