Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HM Time is running-2220Za­jis­tě­te si bez­plat­nou vstu­pen­ku a za­poj­te se do Ne­twor­kin­gu ještě před ve­letrhem. Po­řa­da­tel evi­du­je na 2230 vy­sta­vo­va­te­lů v 10 vý­stav­ních ha­lách. Part­ner­skou zemí Han­no­ver Messe pro rok 2022 je Por­tu­gal­sko. Ještě před za­há­je­ním sa­mot­né­ho ve­letr­hu v Han­no­ve­ru máte mož­nost vy­hle­dá­vat, cha­to­vat a na­va­zo­vat kon­tak­ty na Lin­ke­dIn.

Celý článek...

Tags: ČEPS | ČVUT | Drony | Elektrické vedení | FEL | Revize

Drony LR-2219Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry sní­ma­jí vy­bra­né prvky elek­tric­ké­ho ve­de­ní. Zís­ka­né zá­bě­ry jsou již během letu ana­ly­zo­vá­ny s vy­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení a za­slá­ny pro fi­nál­ní vy­hod­no­ce­ní pra­cov­ní­kům in­spek­ce. Ti tak mohou oka­mži­tě iden­ti­fi­ko­vat místo po­ru­chy a za­há­jit opra­vu v mno­hem krat­ším čase, než je dneš­ní běžná praxe.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | AI/ML | Altair | CAE | HPC | Konference | Simulace

Future HPC-2219Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), o je­jich vy­u­ži­tí pro vě­dec­ko-tech­nic­ké vý­po­čty, CAE si­mu­la­ce, ná­roč­né da­to­vé ana­lý­zy s vy­u­ži­tím AI/ML (umělá in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé učení). Kon­fe­ren­ci po­řá­dá spo­leč­nost Al­tair ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry, ja­ký­mi jsou na­pří­klad spo­leč­nos­ti Ar­gon­ne Nati­o­nal La­bo­ra­to­ry, 3M, Go­o­gle, Intel, Mic­ro­­soft a WIRED Ma­ga­zi­ne.

Celý článek...

Tags: COMSOL | Humusoft | Konference | Mul­ti­phy­s­ics | Uživatelé

Konference1-2219Ve dnech 26. až 27. květ­na 2022 (čtvr­tek až pátek) po­řá­dá spo­leč­nost Hu­mu­soft ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí se­tká­ní čes­kých a slo­ven­ských uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců pro­gra­mu COM­SOL Mul­ti­phy­­sics. Účast­ní­ci zís­ka­jí po­vě­do­mí o apli­kač­ních mož­nos­tech COM­SOL Mul­ti­phy­sics nebo se se­zná­mí s tipy a triky pro efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí COM­SOL Mul­ti­phy­­­sics.

Celý článek...

Tags: Česká republika | Josef Průša | Maker Faire | Přihlašování

MFP2-2219Ne­do­stat­kem ši­kov­ných a tvo­ři­vých lidí schop­ných své ná­pa­dy re­a­li­zo­vat do sku­teč­ných pro­jek­tů naše země nikdy ne­tr­pě­la. I díky tomu se zde velmi daří me­zi­ná­rod­ní­mu fe­no­mé­nu – hnutí Maker mo­ve­ment. Jeho pří­chod ozná­mil v roce 2018 první Maker Faire Pra­gue, za kte­rým stál guru 3D tisku Josef Průša. Jeho firma Prusa Re­search pod­po­ru­je fes­ti­val dlou­ho­do­bě, a tak se o rok poz­dě­ji se ob­je­vil i v dal­ších měs­tech.

Celý článek...

Tags: 3D Modelování | 3D skenování | 3D tisk | Abc3D | Den otevřených dveří | Elvira

abc3d den otevrenych dveri obd-2219El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­ví ve svém showro­o­mu v Praze 5 – Hlu­bo­če­pích v rámci svého Dne ote­vře­ných dveří nej­no­věj­ší do­stup­né 3D tech­no­lo­gie. Cílem je před­sta­vit stá­va­jí­cím i po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům kom­plet­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D ske­no­vá­ní přes 3D mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk, který umožňuje změ­nit za­běh­nu­tou praxi a zvý­šit tak efek­ti­vi­tu je­jich vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Celý článek...

Tags: MathWorks | MATLAB | Simulink | Start-upy

MATLAB and Simulink for Startups-2219Spo­leč­nost MathWorks roz­ší­ři­la svou pod­po­ru pro novou ge­ne­ra­ci pod­ni­ka­te­lů, kteří se snaží pro­mě­nit své tech­nic­ké ná­pa­dy ve sku­teč­nost: Spo­leč­nost nyní na­bí­zí za­čí­na­jí­cím tech­no­lo­gic­kým fir­mám pří­stup k dvo­ji­ci stan­dard­ních sad, které ob­sa­hu­jí MAT­LAB, Si­mu­link a více než 100 sad ná­stro­jů pro kon­krét­ní od­vět­ví, a to za cenu, která je pro za­čí­na­jí­cí firmy pří­z­ni­vá.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Analýzy | ANSYS | Elektrické stroje | Motor Design | Motor-CAD

mdl-an-ansys-company-2219Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti MDL po­sí­lí na­bíd­ku An­sy­su v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tric­kých stro­jů, což do­ka­zu­je úspěš­ná spo­lu­prá­ce obou spo­leč­nos­tí v po­sled­ních dvou le­tech.

Celý článek...

Tags: AutoSAP | ČSPÚ | Digitalizace | Kolín | Seminář | Toyota | Údržba

Toyota1718-2219Na se­mi­nář „Di­gi­ta­li­za­ce v údrž­bě – oče­ká­vá­ní a prak­tic­ké vy­u­ži­tí“ dne 22. červ­na 2022 zve Česká spo­leč­nost pro údrž­bu, Au­to­SAP a spo­leč­nos­t Toy­o­ta Motor Ma­nu­factu­ring Czech Re­pub­lic. Po­kra­ču­je tak tra­di­ce se­mi­ná­řů v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích a tento účast­ní­ky zve do vý­rob­ní­ho zá­vo­du Toy­o­ty v Ko­lí­ně. Ti se během se­mi­ná­ře dozví o prak­tic­kých zku­še­nos­tech a na­vští­ví vý­rob­ní pro­sto­ry Toy­o­ty.

Celý článek...

Tags: ESPRIT | PIMPEL | TNG | Verze 5.0

ESPRIT TNG 5 0-2219Jak ozná­mi­la spo­leč­nost Pim­pel, vyšel He­xa­gon ESPRIT TNG v nové verzi. Zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným ak­tu­a­li­za­cí a pod­po­ry si tuto verzi mohou stáh­nout. Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší no­vin­ky ve verzi ESPRIT TNG 5.0 patří vy­lep­še­né pro­po­je­ní s apli­ka­cí He­xa­gon DE­SIG­NER, tří­dění ope­ra­cí, op­ti­ma­li­za­ce pro­gra­mu, di­gi­tál­ní dvoj­če – přes­ná doba cyklu, pře­jezdy nové ge­ne­ra­ce, vy­lep­še­ní hyb­rid­ní­ho hru­bo­vá­ní, ad­di­tiv­ní vý­ro­ba po­mo­cí ro­bo­tů a nové do­ob­ro­be­ní rohů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | 3D tiskárny | 3Dees | Amper 2022 | Financování | Kovovýroba

on-demand-dienstleistung-uai-2219Za po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců ve 3Dees spo­lu­pra­co­va­li na řadě za­jí­ma­vých pro­jek­tů, spus­ti­li hyb­rid­ní tech­no­lo­gii 3D tisku ur­če­nou pro ko­vo­vý­ro­bu, roz­je­li nový e-shop a při­pra­vu­jí se na br­něn­ský ve­letrh Amper. Ak­tu­ál­ně se také ote­ví­ra­jí nové mož­nos­ti fi­nan­co­vá­ní 3D tech­no­lo­gií. 3D tisk ko­vo­vých dílů je stále žhavé téma a tech­no­lo­gie Vo­xeljet na­bí­zí za­jí­ma­vou al­ter­na­ti­vu, jak ko­vo­vé díly vy­rá­bět po­mo­cí 3D tisku.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | CADforum.cz | Uživatelé

CF1M-regmap1cz-2219Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems, pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu CAD­fo­rum.cz, ozna­mu­je do­sa­že­ní hra­ni­ce 1 miliónu re­gis­tro­va­ných uži­va­te­lů této webo­vé služ­by. Za 22 let exis­ten­ce se por­tál CAD­fo­rum.cz stal dů­vě­ry­hod­ným zdro­jem tech­nic­kých in­for­ma­cí k soft­wa­ro­vým pro­duk­tům Au­to­de­s­ku pro pro­fe­si­o­ná­ly i stu­den­ty, a to nejen z Česka a Slo­ven­ska, ale i z ce­lé­ho světa.

Celý článek...

Tags: ADAS | Advanced Engineering | AEC | Altair | CAE | CFD | ESD | IoT | Simulation | V2V | V2X

Altair Simulation 2022-2218Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) a vývoj elek­tro­nic­kých sys­té­mů (ESD). Po­dí­vej­me se však i na tra­dič­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je vy­u­ží­va­né v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, le­tec­tví, ko­le­jo­vém prů­mys­lu a stro­jí­ren­ství. I zde se na­lez­ne­me celou řadu vý­znam­ných vy­lep­še­ní.

Celý článek...

Strana 1 z 718

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>