Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simufact oznamuje simulační řešení pro 3D tisk

Úterý, 26 Listopad 2019 15:28

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | DED | G-kód | Hexagon | Kovy | LMD | Simufact | Simulace | WAAM

simufact-sim-demonstrator-distortion-1948Si­mu­fact, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, nově na­bí­zí si­mu­lač­ní ře­še­ní pro adi­tiv­ní ko­vo­vou vý­ro­bu for­mou Di­rect Ener­gy De­po­si­ti­on (DED, pří­mé ener­ge­tic­ké na­ná­še­ní). Na­jde­me je ja­ko mo­dul v soft­wa­ru Si­mu­fact Wel­ding 2020. Umo­ž­ňu­je rych­lé na­sta­ve­ní roz­sáh­lých DED si­mu­la­cí mo­de­lů pros­tým im­por­tem exis­tu­jí­cích drah ná­stro­je pří­mo z G-kó­du mís­to ma­nu­ál­ní­ho vy­me­ze­ní míst sva­řo­vá­ní. Soft­wa­re vy­hod­no­cu­je na­pě­tí, ná­ma­hu, de­for­ma­ce, te­pel­nou his­to­rii a hor­ká mí­sta bě­hem vý­ro­by, kte­rá jsou mi­mo to­le­ran­ci, a ná­sled­ně do­po­ru­ču­je opra­vy ja­ko tře­ba úpra­vu G-kó­du pro op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­su tis­ku for­mou DED.

Ta za­hr­nu­je ně­ko­lik tech­no­lo­gií pro 3D tisk ko­vů, kte­ré vy­rá­bě­jí sou­čás­ti ta­ve­ním ma­te­ri­á­lu, a je zná­má ta­ké ja­ko 3D Laser Clad­ding, Wi­re Arc Ad­di­ti­ve Ma­nu­fac­tu­ring (WAAM), ne­bo Laser Me­tal De­po­si­ti­on (LMD).

simufact-sim-ded-ipk-turbineoutline-deformation-1948

Screenshot a video deformace lopatky turbíny od Fraunhofer IPK

Mohlo by vás zajímat: