Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ITC vydává IntelliCAD 9.2a

Středa, 18 Prosinec 2019 09:14

Tags: 9.2a | IntelliCAD | ITC | Nové funkce | Opravy

Actuator CUI with Monitor-1951Tech­no­lo­gic­ké kon­sor­ci­um In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní In­tel­li­CA­Du ve verzi 9.2a, která se sice pri­már­ně sou­stře­dí na opra­vy vy­dá­ní 9.2 ze srpna to­ho­to roku, ale na­bí­zí i pár drob­ných no­vých funk­cí. Vy­lep­še­ní a opra­vy se tý­ka­jí vý­ko­nu, práce se sou­bo­ry, edi­ta­ce a vý­bě­ru entit, textů a tisku. Mezi no­vý­mi funk­ce­mi na­jde­me třeba mož­nost vlast­ní­ho na­sta­ve­ní me­to­dy vý­bě­ru při vý­bě­ru pole Se­lecti­on Fil­ter, ex­port roz­vr­že­ní do mo­de­lo­vé­ho pro­sto­ru no­vé­ho vý­kre­su nebo výběr z no­vých mož­nos­tí na úvod­ní strán­ce.

In­tel­li­CAD 9.2a fun­gu­je v ope­rač­ních sys­té­mech Micro­soft Win­dows 10, Win­dows 8, Win­dows 7 a Win­dows Vista, a to 32- i 64­bi­to­vých verzí. Pro stol­ní po­čí­ta­če s ope­rač­ní­mi sys­témy Win­dows, Go­o­gle An­dro­id, Apple macOS a iOS jsou k dis­po­zi­ci pří­sluš­né verze pro­hlí­že­če In­tel­li­CAD Mo­bi­le Viewer.
Další informace a informace o ITC naleznete na www.intellicad.org.


Mohlo by vás zajímat: