Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přesné digitální zobrazení skutečného světa od Hexagonu

Středa, 08 Leden 2020 13:14

Tags: Digitální zobrazení | Hexagon | HxDR | Platforma | Skutečný svět | Vizualizace

HxDR-2002He­xa­gon AB ozná­mil za­ve­de­ní HxDR, nové clou­do­vé vi­zu­a­li­zač­ní plat­for­my pro di­gi­tál­ní re­a­li­tu. HxDR vy­tvá­ří přes­né di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce re­ál­né­ho světa pro­střed­nic­tvím ply­nu­lé kom­bi­na­ce dat za­chy­cu­jí­cích re­a­li­tu ze le­tec­kých, po­zem­ních a mo­bil­ních sen­zo­rů. Uži­va­te­lé tak mohou vy­u­žít úplné, přes­né a pre­ciz­ní repli­ky k vi­zu­a­li­za­ci a sdí­le­ní svých 3D ná­vr­ho­vých pro­jek­tů a mo­de­lů v re­ál­ném světě. Po­pr­vé lze po­mo­cí HxDR bez­pro­blé­mo­vě kom­bi­no­vat le­tec­ké sním­ky a la­se­ro­vé ske­no­vá­ní, data pro vnitř­ní a ven­kov­ní po­zem­ní ske­no­vá­ní a mo­bil­ní ma­po­vá data.

Uži­va­te­lé jed­no­du­še pře­ta­hu­jí své sou­bo­ry pro za­chy­ce­ní re­a­li­ty do HxDR a au­to­ma­tic­ká sí­ťo­vá funk­ce dělá zby­tek. Nebo mohou li­cen­co­vat repli­ky re­ál­né­ho světa z ex­klu­ziv­ní a ros­tou­cí 3,6 pe­ta­baj­to­vé sbír­ky měst, měst a kra­jin od He­xa­go­nu.
HxDR je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na tak, aby po­moh­la ne­sčet­ným množ­stvím pro­fe­si­o­ná­lů při­jí­mat in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí. Ar­chi­tek­ti mohou na­pří­klad sdí­let 3D ná­vrhy budov se zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi pro­jek­tu v rámci přes­ných di­gi­tál­ních replik sku­teč­ných míst. Od­bor­ní­ci na média a zá­ba­vu mohou vzdá­le­ně vy­hle­dá­vat vý­rob­ní místa a vy­u­ží­vat HxDR k ze­fek­tiv­ně­ní pra­cov­ních po­stu­pů vý­ro­by. Měst­ští úřed­ní­ci mohou vy­u­žít HxDR ve svých in­te­li­gent­ních měst­ských plat­for­mách pro plá­no­vá­ní a roz­voj měst.
HxDR umožňuje zá­kaz­ní­kům vy­tvo­řit si vlast­ní Smart Di­gi­tal Re­a­li­ty(in­te­li­gent­ní di­gi­tál­ní re­a­li­tu) a re­a­go­vat na ros­tou­cí po­tře­bu jed­no­du­chých a při­tom vy­so­ce so­fis­ti­ko­va­ných a přes­ných vi­zu­a­li­za­cí dat za­chy­cu­jí­cích re­a­li­tu, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu pro­jek­tu a úspo­ry ná­kla­dů. He­xa­gon AB má je­di­neč­nou po­zi­ci pro po­sky­to­vá­ní této ino­va­tiv­ní plat­for­my díky ob­rov­ské knihov­ně dat za­chy­ce­ných ve svém před­ním svě­to­vém port­fo­liu sen­zo­ro­vých a vi­zu­a­li­zač­ních slu­žeb – port­fo­liu, které ne­u­stá­le roz­ši­řu­je pro­střed­nic­tvím vý­zku­mu a vý­vo­je a stra­te­gic­kých akvi­zic, jako jsou Tech­no­di­git, Lu­ci­ad, MyVR a nově zís­ka­ná spo­leč­nost Me­lown Tech­no­lo­gies. Je před­po­klad, že HxDR bude hrát klí­čo­vou roli při vy­tvá­ře­ní plat­fo­rem in­te­li­gent­ních měst a in­te­li­gent­ních ná­ro­dů, které budou stále více od­rá­žet po­tře­by ob­ča­nů dnes i v bu­douc­nos­ti.
HxDR je před­sta­vo­vá­na na ve­letr­hu CES 2020 v pa­vi­lo­nu He­xa­gon CP-15.


Mohlo by vás zajímat: