Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter 3D 2020.1 řeší složité technické problémy

Pondělí, 13 Leden 2020 16:46

Tags: 2020.1 | Analýzy | Nástroje | Siemens | Simcenter 3D | Simulace

Simcenter 3D-2003Týmy pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství po­tře­bu­jí sjed­no­ce­nou sdí­le­nou plat­for­mu pro všech­ny si­mu­lač­ní dis­ci­plí­ny se špič­ko­vý­mi ana­ly­tic­ký­mi ná­stro­ji, které se snad­no po­u­ží­va­jí, dis­po­nu­jí pro­duk­tiv­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py a při­ná­še­jí kon­zis­tent­ní vý­sled­ky. Si­e­mens před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D a in­ves­ti­ce do Sim­cen­ter 3D 2020.1 jsou za­mě­ře­ny na ře­še­ní slo­ži­tých tech­nic­kých výzev. Vy­lep­še­ní v této verzi jsou za­mě­ře­na na ná­sle­du­jí­cí čtyři roz­li­šo­va­cí schop­nos­ti soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D: mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní in­te­gra­ce, rych­lej­ší pro­ce­sy CAE, vazbu s di­gi­tál­ním vlák­nem a také ote­vře­nost a šká­lo­va­tel­nost.

Více in­for­ma­cí v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na blogs.sw.siemens.com nebo česky v při­pra­vo­va­ném prv­ním vy­dá­ní ča­so­pi­su CAD le­toš­ní­ho roku.

Sim­cen­ter 3D na vy­žá­dá­ní pro­střed­nic­tvím clou­du

Pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če mů­že­te na vy­žá­dá­ní zís­kat pří­stup na Sim­cen­ter 3D? Tvůr­ci pro­gra­mu chá­pou, že mnoho zá­kaz­ní­ků ne­po­tře­bu­je pří­stup k si­mu­lač­ní­mu soft­wa­ru na plný úva­zek. Díky part­ner­ství s fir­mou Re­s­ca­le mohou nyní in­že­ný­ři zís­kat oka­mži­tý, ná­kla­do­vě efek­tiv­ní soft­ware se špič­ko­vý­mi si­mu­lač­ní­mi ná­stro­ji jako služ­bu (SaaS). Rámec Sim­cen­ter 3D SaaS, který je uži­teč­ný zejmé­na pro malé a střed­ní pod­ni­ky, na­bí­zí nové ba­líč­ky pro­duk­tů, ve kte­rých si zá­kaz­ní­ci mohou vy­brat tu správ­nou úroveň funk­cí, které po­tře­bu­jí, jakož i mě­síč­ní fak­tu­ra­ci a li­cen­co­vá­ní za­lo­že­né na před­plat­ném a plat­bu za po­u­ži­tí vý­po­čet­ní in­frastruk­tu­ry.


Mohlo by vás zajímat: