Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ModuleWorks uvolňují plný potenciál technologie InssTek DMT

Středa, 15 Leden 2020 16:37

Tags: Aditivní výroba | Direct Metal Tooling | DMT | InssTek | ModuleWorks

ModuleWorks InssTek DMT-2003Spo­leč­nost Inss­Tek in­te­gro­va­la vý­po­čet­ní jádro adi­tiv­ní vý­ro­by Mo­du­leWorks do své tech­no­lo­gie DMT (Di­rect Metal Too­ling). Ino­va­tiv­ní soft­ware Mo­du­leWorks umožňuje Inss­Te­ku vy­u­ží­vat schop­nos­ti ví­ce­o­sých po­suvů svých DMT stro­jů a po­sky­to­vat plně au­to­ma­ti­zo­va­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní pro sou­­běž­nou 5osou vý­ro­bu a opra­vu slo­ži­tých sou­čás­tí. DMT s in­te­gro­va­ným vý­po­čto­vým já­drem Mo­du­Works, do­dá­va­ným jako zá­suv­ný Rhino modul, au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je dráhu ná­stro­je, která vy­u­ží­vá 5osých po­hy­bo­vých schop­nos­tí stro­je k umož­ně­ní vý­ro­by sou­čás­tí s velmi slo­ži­tý­mi ge­o­me­t­ri­e­mi.

To zna­me­ná, že tyto díly, např. vo­di­cí la­me­lo­vé krouž­ky, mohou být vy­ro­be­ny v je­di­ném kon­ti­nu­ál­ním vý­rob­ním kroku. Adi­tiv­ní dráhy ná­stro­je jsou bez ko­li­zí a lze je op­ti­ma­li­zo­vat po­mo­cí uži­va­tel­sky de­fi­no­va­ných pa­ra­me­t­rů pro sní­že­ní zbyt­ko­vé­ho na­pě­tí v ma­te­ri­á­lu.
Pro op­ti­mál­ní bez­peč­nost pro­ce­su kon­t­ro­lu­je in­te­gro­va­ný si­mu­lač­ní soft­ware Mo­du­leWorks možné ko­li­ze mezi kom­po­nen­tou a tis­ko­vou hla­vou. Lze také před­ví­dat a za­brá­nit chy­bám tisku. Vlast­ní pro­fi­ly ná­stro­jů (např. práš­ko­vé trys­ky, la­se­ru) po­sky­tu­jí fle­xi­bi­li­tu apli­ka­ce a si­mu­la­ce ge­ne­ru­je pro­ces­ní model toku ma­te­ri­á­lu, který lze po­u­žít pro ná­sled­né kroky zpra­co­vá­ní.
In­te­gro­va­ný vy­so­ce vý­kon­ný Mo­du­leWorks Post-Pro­ces­sor Fra­mework (PPF) za­jiš­ťu­je, že všech­ny ko­mu­tač­ní a la­se­ro­vé pří­ka­zy jsou op­ti­mál­ně při­způ­so­be­ny pro pří­sluš­ný stroj a pře­ná­še­ny do ří­di­cí jed­not­ky rych­los­tí více než 50 000 bodů dráhy bez po­tře­by dal­ších úprav pro plně au­to­ma­ti­zo­va­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní pří­mé­ho smě­řo­vá­ní ener­gie.


Mohlo by vás zajímat: