Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM

Pátek, 17 Leden 2020 11:52

Tags: Academy | Education | Lego | SPIKE Prime | STEAM | Vzdělávání

Lego Spike prime-2003Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro výuku stro­jí­ren­ství a ro­bo­ti­ky pro děti. Nový vzdě­lá­va­cí sys­tém s ná­zvem Spike Prime je za­mě­řen na stu­den­ty ve věku 10 a více let. Lego Edu­cati­on, di­vi­ze kul­tov­ní­ho vý­rob­ce sta­veb­ních hra­ček za­mě­ře­ná na vzdě­lá­vá­ní, po­pr­vé ozná­mi­la tento sys­tém v dubnu 2019 a na­bí­zí jej od 14. ledna 2020. Spike Prime se­stá­vá z Lego kos­ti­ček, pro­gra­mo­va­tel­ných ví­ce­por­to­vých roz­bo­čo­va­čů, sen­zo­rů a mo­to­rů, které jsou na­po­je­ny na apli­ka­ci Spike s pro­gra­mo­vá­ním v kódo­va­cím ja­zy­ce Scratch, spolu s 32 učeb­ní­mi lek­ce­mi.

Spike Prime tak bude po­kra­čo­vat v od­ka­zu Lego Edu­cati­on, od roku 1980 prů­kop­ní­ka v prak­tic­kém učení, které mění způ­sob, jakým se stu­den­ti učí před­mě­ty STEAM. Spike Prime tedy nejsou sady Lego, které na­jde­te v míst­ním ob­cho­dě s hrač­ka­mi nebo v ob­chod­ním domě. Za­mě­řu­jí se na pe­da­go­gy, kteří chtě­jí do učení za­čle­nit prak­tic­ké STEAM kon­cep­ty.
Lego Edu­cati­on Spike Prime si mů­že­te kou­pit již dnes za cenu 329,95 do­la­ru a ve dnech 22.–25. ledna bude k vi­dě­ní na vý­sta­vě Bett Show v Lon­dýně.

Spike Prime na­bí­zí ško­le­ní uči­te­lů, prů­vod­ce jak začít a učeb­ní plány zdar­ma a vy­ni­ká snad­ným a in­tu­i­tiv­ním ovlá­dá­ním a po­u­ží­vá­ním, a to jak pro uči­te­le, tak pro stu­den­ty. K dis­po­zi­ci jsou také tři ško­lí­cí kurzy při­pra­ve­né cer­ti­fi­ko­va­ný­mi ško­li­te­li aka­de­mie Lego Edu­cati­on Aca­de­my, díky kte­rým uči­te­lé zís­ká­va­jí vše co po­tře­bu­jí pro úspěš­né a snad­né za­řa­ze­ní Spike Prime do svých stá­va­jí­cích učeb­ních a vý­u­ko­vých plánů. Celé port­fo­lio Lego Edu­cati­on, nyní i včet­ně Spike Prime, bylo vy­vi­nu­to s cílem na­bíd­nout stu­den­tům ta­ko­vý způ­sob výuky, který je naučí kri­tic­ké­mu a kre­a­tiv­ní­mu myš­le­ní, řešit pro­blémy a efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci s ostat­ní­mi.

Pro­gram Lego Edu­cati­on Mas­ter Edu­ca­tor
Lego Edu­cati­on Mas­ter Edu­ca­tor oceňuje ty uči­te­le, kteří sdílí po­slá­ní Lego Edu­cati­on a po­má­ha­jí vy­cho­vá­vat se­be­vě­do­mé stu­den­ty s do­ved­nost­mi po­třeb­ný­mi ve 21. sto­le­tí. Uči­te­lé s po­mo­cí Lego tech­no­lo­gií po­má­ha­jí klad­ným způ­so­bem měnit způ­sob výuky a ne­u­stá­le hle­da­jí mož­nos­ti, jak své stu­den­ty něčím novým za­ujmout. Pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu Mas­ter Edu­ca­tor si uči­te­lé mohou vyměňovat své zku­še­nos­ti a ná­pa­dy na zlep­še­ní výuky, a to za pod­po­ry svých nad­ří­ze­ných i Lego Edu­cati­on.
Při­hláš­ky do pro­gra­mu Mas­ter Edu­ca­tor 2020 je možné za­sí­lat již nyní. Zá­jem­ci z Aus­trá­lie, Ruska, Velké Bri­tá­nie a Spo­je­ných států ame­ric­kých se mohou při­hla­šo­vat až do 30. dubna 2020. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o pro­gra­mu, o po­stu­pu při­hla­šo­vá­ní a o tom, kdo se může při­hlá­sit, na­jde­te na webo­vých strán­kách LEGOeducation.com/MasterEducators.

Ná­sle­du­jí­cí video shr­nu­je čty­ři­ce­ti­le­tou his­to­rii Lego Edu­cati­on. Více o Lego Edu­cati­on Spike Prime na­jde­te na www.legoeducation.com/meetSPIKEprime.


Mohlo by vás zajímat: