Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autonomní dron mapuje 3D modely městského prostředí

Pátek, 24 Leden 2020 14:37

Tags: 3D modely | Autonomní | Drony | Exyn Technologies | Mapování | Města | Obrana | Raytheon

MAD-with-lidar-and-camera-2004Prů­mys­lo­vá spo­leč­nost Ra­y­the­on (Wal­tham, Massa­chusetts), do­da­va­tel obran­ných ře­še­ní, a le­tec­ká ro­bo­tic­ká spo­leč­nost Exyn Tech­no­lo­gies (Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie) spo­leč­ně vy­vi­nu­ly ma­po­va­cí au­to­nomní dron (MAD) – plně au­to­nomní le­tec­ký robot, který po­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci (AI) a může pra­co­vat v pro­stře­dí bez sig­ná­lu GPS, pro ma­po­vá­ní hus­té­ho měst­ské­ho pro­stře­dí ve 3D. Spo­leč­nost tvrdí, že nyní vy­tvá­ří bez­peč­nou plat­for­mu dronů pro ame­ric­ké vo­jen­ské síly a vy­ro­bi­la dva pro­to­ty­py po­mo­cí 3D tisku.

Na tuto novou au­to­nomní plat­for­mu lze na­mon­to­vat různá exis­tu­jí­cí uži­teč­ná za­ří­ze­ní jako akus­tic­ké sen­zo­ry, fo­to­a­pa­rá­ty, elek­tro­op­tic­ké a in­fra­čer­ve­né ka­me­ry apod. Firma si staví své vlast­ní pro­to­ty­py. Kromě ná­rod­ních bez­peč­nost­ních apli­ka­cí by mohl dron být vy­u­ží­ván i pro ko­merč­ní apli­ka­ce, jako je kon­t­ro­la sta­ve­nišť a ko­mu­ni­kač­ních sto­žá­rů, nebo vy­hle­dá­vá­ní po­zůsta­lých a sle­do­vá­ní škod bez­pro­střed­ně po ka­ta­stro­fách.
Pro drsné a ne­bez­peč­né pro­stře­dí je tato tech­no­lo­gie ide­ál­ní, pro­to­že je možné rych­le po­sou­dit po­ško­ze­ní, aniž by došlo k ublí­že­ní lidem. Na­pří­klad při hu­ri­ká­nu Har­vey, který za­sá­hl Hous­ton v roce 2017, by mohl rej dronů au­to­nomně pro­lé­tá­vat zá­jmo­vou ob­las­tí, za­chy­tit po­drob­nou 3D mapu a v re­ál­ném čase ji do­pra­vit ope­rá­to­ro­vi. Pro­jekt je zatím stále ve fázi in­ter­ní­ho vý­zku­mu a vý­vo­je, vý­rob­ní plat­for­my by měly být při­pra­ve­ny k po­sou­ze­ní ze stra­ny mi­nis­ter­stva obra­ny za 12 až 18 mě­sí­ců.


Mohlo by vás zajímat: