Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Teledyne Geospatial spouští elektronický obchod

Autor článku: Redakce   
Středa, 29 Listopad 2023 15:24

Tags: CARIS | CARIS OnDemand | kartografie | Mapování | Teledyne Geospatial | Zeměměřičství

caris-ondemand-2348Ka­nad­ský Te­le­dy­ne Ge­o­spa­tial ozná­mil, že soft­ware CARIS, který ce­lo­svě­to­vě upřed­nostňují ná­rod­ní ma­po­va­cí a kar­to­gra­fic­ké agen­tu­ry, ze­měmě­řič­ské spo­leč­nos­ti, pří­stav­ní a vodní úřady, ropné a ply­ná­ren­ské spo­leč­nos­ti a aka­de­mic­ké in­sti­tu­ce, bude nyní možné za­kou­pit on­li­ne. Ná­vštěv­ní­ci no­vé­ho elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du CARIS On­De­mand si mohou za­kou­pit soft­ware CARIS na den, týden, měsíc nebo rok.

Délku pro­nájmu lze při­způ­so­bit podle po­ža­dav­ků. Kromě aka­de­mic­kých li­cen­cí a on­li­ne ško­le­ní je k dis­po­zi­ci kom­plet­ní sada desk­to­po­vých pro­duk­tů CARIS.

Te­le­dy­ne Ge­o­spa­tial se snaží oslo­vit všech­ny hyd­ro­gra­fic­ké ge­o­de­ty špič­ko­vý­mi pro­fe­si­o­nál­ní­mi sa­da­mi ná­stro­jů, které urych­lí vý­stu­py pro­jek­tů pro­střed­nic­tvím Ping­‑To­‑Chart, a CARIS On­De­mand po­sky­tu­je služ­by novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům, kteří po­tře­bu­jí pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je pro krát­ko­do­bé nebo dlou­ho­do­bé pro­jek­ty. Strán­ky po­skyt­nou zá­kaz­ní­kům vý­ho­du ne­pře­tr­ži­té­ho pří­stu­pu k ná­ku­pu soft­wa­ru, při­čemž pro­duk­ty budou do­ru­čo­vá­ny e­‑mai­lem v re­ál­ném čase. Je­di­né, co musí zá­jem­ci udě­lat, je zří­dit si účet pro pří­stup do in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du pro oka­mži­tý pří­stup k ná­stro­jům.

Další informace naleznete na webových stránkách.


Mohlo by vás zajímat: