Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Petal Maps debutovaly na MWC s ekosystémem služeb

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   
Pondělí, 14 Březen 2022 23:58

Tags: Barcelona | Ekosystém služeb | Huawei | Mapování | MWC 2022 | Petal Maps

Peta Maps 3D-2211Spo­leč­nost Hu­a­wei před­sta­vi­la na ve­letr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2022 (MWC) v Bar­ce­lo­ně svůj nej­no­věj­ší ma­po­vý na­vi­gač­ní sys­tém Petal Maps ur­če­ný pro glo­bál­ní trhy. Plat­for­ma vy­u­ží­vá mo­bil­ní hard­ware a in­te­li­gent­ní al­go­ritmy a při­ná­ší ba­lí­ček ino­va­tiv­ních ma­po­vých funk­cí včet­ně přes­né­ho ur­čo­vá­ní po­lo­hy v in­te­ri­é­ru i ex­te­ri­é­ru, na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů, of­fli­ne map, 3D zob­ra­zo­vá­ní, ví­ce­ter­mi­ná­lo­vé spo­lu­prá­ce mezi chyt­rý­mi te­le­fo­ny a ho­din­ka­mi a slu­žeb vy­hle­dá­vá­ní v okolí Near­by Life.

Sys­tém Petal Maps ote­ví­rá své ma­po­va­cí služ­by a funk­ce vý­vo­já­řům a part­ne­rům z ce­lé­ho světa a na­bí­zí kom­plex­ní ře­še­ní spo­leč­nos­tem a po­sky­to­va­te­lům slu­žeb v od­vět­vích, která jsou zá­vis­lá na ze­mě­pis­né po­lo­ze svých pro­duk­tů a slu­žeb, čímž ote­ví­rá zcela nový po­hled na bu­douc­nost ži­vo­ta s mo­bil­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi.

Ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie a pro­po­je­ní více za­ří­ze­ní

Petal Maps nyní na­bí­zí funk­ci na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů, která po­má­há ři­di­čům přes­ně na­plá­no­vat změny trasy při slo­ži­tých do­prav­ních si­tu­a­cích a včas jim při­po­mí­ná, kdy je třeba změ­nit jízd­ní pruh, aby ne­pře­je­li dál­nič­ní sjezd či od­boč­ku. Navíc po­sky­tu­jí of­fli­ne mapy, které díky pře­dem sta­že­ným ma­po­vým datům umožňují ři­di­čům vy­hle­dá­vat trasy a na­vi­go­vat i bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu pro bez­pro­blé­mo­vou ori­en­ta­ci za všech okol­nos­tí.

Funk­ce pro­po­je­ní více ter­mi­ná­lů a ob­ra­zo­vek na­bí­zí při při­po­je­ní chyt­rých ho­di­nek ovlá­dá­ní na­vi­ga­ce pou­hým po­hy­bem zá­pěs­tí; u oheb­né­ho te­le­fo­nu P50 Po­cket zase může hlav­ní ob­ra­zov­ka zob­ra­zo­vat na­vi­ga­ci, za­tím­co krycí ob­ra­zov­ka po­sky­tu­je rych­lý pří­stup k ozná­me­ním. Tato sku­teč­ně ori­gi­nál­ní funk­ce byla ústřed­ním bodem pre­zen­ta­ce na ve­letr­hu MWC 2022.

Při­ro­ze­né barvy a 3D po­hle­dy pro re­a­lis­tic­ké zob­ra­ze­ní okolí

Vy­ni­ka­jí­cí­ho vi­zu­ál­ní­ho pů­so­be­ní do­sa­hu­je plat­for­ma Petal Maps vy­u­ži­tím ori­gi­nál­ní­ho kru­ho­vé­ho at­la­su barev Practi­cal Color Co­or­di­na­te Sys­tem (PCCS), který umožňuje sku­teč­ně re­a­lis­tic­ké a živé ztvár­ně­ní pří­ro­dy a zá­ro­veň zost­řu­je a zvý­razňuje de­tai­ly ulic a budov pro sku­teč­ně str­hu­jí­cí vi­zu­ál­ní zá­ži­tek. V ma­pách apli­ka­ce Petal Maps tak na­jde­me vý­raz­né ba­rev­né kon­tras­ty mezi růz­ný­mi re­gi­o­ny a tra­sa­mi, gra­fic­ké roz­li­še­ní měst a před­měs­tí či vi­zu­ál­ní re­pre­zen­ta­ci výš­ko­vých roz­dí­lů mezi ko­mu­ni­ka­ce­mi. Špič­ko­vý in­ter­ak­tiv­ní de­sign uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní při­ne­sl v roce 2021 apli­ka­ci Petal Maps ně­mec­ké de­signo­vé oce­ně­ní Red Dot De­sign Award.

3D zob­ra­ze­ní budov de­mon­stro­va­la apli­ka­ce pro bar­ce­lo­n­ský ve­letrh na osmi klí­čo­vých míst­ních pa­mát­kách včet­ně vý­sta­viš­tě Fira de Bar­ce­lo­na Gran Via, ba­zi­li­ky Sagra­da Fa­mi­lia, kul­tur­ní­ho cen­t­ra Casa Milà, sta­di­o­nu Camp Nou a ná­měs­tí Plaça de Ca­ta­lunya, které si mohli uži­va­te­lé pro­hléd­nout s ne­u­vě­ři­tel­ně de­tail­ním zob­ra­ze­ním.

Pří­kla­dem může být úroveň de­tai­lů mo­de­lu vý­sta­viš­tě Fira de Bar­ce­lo­na Gran Via, které si lze ve 3D pro­ve­de­ní pro­hléd­nout i v apli­ka­ci Petal Maps. Zob­ra­ze­ní 3D je v klí­čo­vých ze­mích pod­po­ro­vá­no také u dál­nic a rych­lost­ních sil­nic.

Ve spo­lu­prá­ci s po­sky­to­va­te­li nej­růz­něj­ších slu­žeb na­bí­zí apli­ka­ce Petal Maps mož­nost vy­hle­dá­ní a ob­jed­ná­ní slu­žeb v okolí včet­ně při­vo­lá­ní taxi, re­zer­va­ce ho­te­lů a roz­vo­zu jídla či in­for­ma­ce o míst­ních zá­bav­ních pod­ni­cích a za­jí­ma­vých mís­tech. Vy­chá­zí tak vstříc po­tře­bám uži­va­te­lů a svým part­ne­rům po­sky­tu­je nové zdro­je ná­vštěv­nos­ti a pří­le­ži­tos­ti pro roz­voj. V ak­tu­ál­ní verzi při­ná­ší Petal Maps ces­tov­ní­ho prů­vod­ce s kom­plex­ní­mi a po­drob­ný­mi in­for­ma­ce­mi o bar­ce­lo­n­ských ho­te­lech, re­stau­ra­cích, mu­zeích a dal­ších za­jí­ma­vých mís­tech.

Ote­vře­né funk­ce a part­ner­ská spo­lu­prá­ce pro ma­po­va­cí eko­sys­tém

Apli­ka­ce Petal Maps na­bí­zí i vlast­ní in­te­gro­va­né ma­po­va­cí a po­lo­ho­va­cí funk­ce, které po­sky­tu­jí vý­vo­já­řům a part­ne­rům bo­ha­té mož­nos­ti ře­še­ní v je­di­né apli­ka­ci. V sou­čas­né době je plat­for­ma Petal Maps vy­ba­ve­na 22 funk­ci­o­na­li­ta­mi pro vý­vo­já­ře a pro­vo­zo­va­te­le v od­vět­ví ta­xisluž­by, roz­vo­zů jídel, lo­gis­ti­ky, elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du, ho­tel­nic­tví, re­stau­ra­cí či so­ci­ál­ních sítí včet­ně ur­čo­vá­ní po­lo­hy uvnitř budov, nad­moř­ské výšky a edi­ta­ce map, které part­ne­rům po­má­ha­jí vý­raz­ně sní­žit ná­kla­dy na vývoj a efek­tiv­ně do­sáh­nout di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Od svého uve­de­ní na trh v roce 2020 za­zna­me­na­la apli­ka­ce Petal Maps prud­ký růst. Dnes ob­slu­hu­je více než 160 zemí a re­gi­o­nů s při­bliž­ně 20 mi­li­o­ny ak­tiv­ních uži­va­te­lů mě­síč­ně po celém světě. Také v bu­douc­nu se chys­tá roz­ví­jet ka­pa­ci­ty plat­for­my, vy­hle­dá­vat a in­te­gro­vat nové špič­ko­vé tech­no­lo­gie a spo­lu­pra­co­vat s lídry v ob­las­ti na­vi­gač­ních tech­no­lo­gií pro ještě do­ko­na­lej­ší ma­po­vý eko­sys­tém a pů­so­bi­věj­ší uži­va­tel­ský zá­ži­tek.

Petal Maps – GPS & Navigation lze stáhnout z Google Play.


Mohlo by vás zajímat: