Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IDS GeoRadar rozšiřuje IQMaps na další GPR řešení

Autor článku: IDS GeoRadar   
Sobota, 24 Prosinec 2022 19:18

Tags: He­xa­go­n | IDS Ge­o­Ra­dar | IQMaps | Mapování | Veřejné služby

IQMaps-website-2251IDS Ge­o­Ra­dar, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mil 15. pro­sin­ce, že roz­ši­řu­je soft­wa­ro­vou apli­ka­ci IQ­Ma­ps na širší řadu ge­o­ra­da­ro­vých (GPR) sys­té­mů. IQ­Ma­ps je soft­wa­ro­vá apli­ka­ce spo­leč­nos­ti IDS Ge­o­Ra­dar pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní po­kro­či­lé ana­lý­zy dat ge­o­ra­da­ru (GPR), která umožňuje rych­lé pro­po­je­ní mezi uži­va­te­lem a daty GPR.

IQ­Ma­ps je nyní k dis­po­zi­ci pro:

  • IDS Ge­o­Ra­dar Opera Duo: kom­pakt­ní, snad­no pře­nos­ný a snad­no na­sa­di­tel­ný po­zem­ní pe­ne­trač­ní radar vy­u­ží­va­jí­cí ro­bust­nost, kva­li­tu dat a in­tu­i­tiv­nost pro bez­kon­ku­renč­ní lo­ka­li­za­ci a ma­po­vá­ní in­že­nýr­ských sítí.
  • IDS Ge­o­Ra­dar RIS MF Hi-Mod: ře­še­ní GPR sou­sta­vy umožňující prů­zkum s vy­so­kým roz­li­še­ním a zá­ro­veň za­ru­ču­jí­cí velký hloub­ko­vý dosah.
  • Leica DS2000: vy­so­ce ma­né­v­ro­va­tel­ný de­tekč­ní radar pro zjiš­ťo­vá­ní a ur­čo­vá­ní po­lo­hy pod­zem­ních in­že­nýr­ských sítí před za­há­je­ním vý­ko­po­vých prací.
  • Leica DSX: uni­ver­zál­ní ge­o­ra­dar pro de­tek­ci in­že­nýr­ských sítí ur­če­ný pro po­zem­ní sta­vi­tel­ství a pří­mo­ča­ré ma­po­va­cí ře­še­ní pro lo­ka­li­za­ci pod­zem­ních sítí

Soft­ware IQ­Ma­ps je při­způ­so­bi­tel­ný ná­stroj pro zpra­co­vá­ní a ana­lý­zu dat s pří­stu­pem krok za kro­kem, který uži­va­te­le vede k pro­ve­de­ní nej­lep­ší a nej­rych­lej­ší ana­lý­zy dat pro ma­po­vá­ní ve­řej­ných slu­žeb. Soft­ware vy­u­ží­vá zpra­co­vá­ní dat v re­ál­ném čase k op­ti­ma­li­za­ci sprá­vy cílů a 3D vi­zu­a­li­za­ci ra­da­ro­vých dat z prů­zku­mů pod­zem­ních in­že­nýr­ských sítí.

Roz­ší­ře­ní kom­pa­ti­bi­li­ty soft­wa­ru IQ­Ma­ps pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní na další ge­o­ra­da­ro­vé sys­témy zpří­stupňuje rych­lé zpra­co­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase vět­ší­mu počtu uži­va­te­lů. Sys­tém IQ­Ma­ps, na­vr­že­ný pro rych­lou ana­lý­zu ra­da­ro­vých dat, zlep­šu­je a zjed­no­du­šu­je cel­ko­vou sprá­vu dat, takže od­bor­ní­ci mohou těžit ze zvý­še­né pro­duk­ti­vi­ty při ma­po­vá­ní a de­tek­ci in­že­nýr­ských sítí díky rych­lej­ší in­ter­pre­ta­ci dat.

Další in­for­ma­ce o IQ­Ma­ps na­lez­ne­te na idsgeoradar.com/products/software/iqmaps.

Další informace o IDS GeoRadaru získáte na www.idsgeoradar.com.


Mohlo by vás zajímat: