Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexxbotics rozšiřuje kompatibilitu robotů s Hexagonem

Úterý, 28 Květen 2024 22:26

Tags: FlexxCORE | Flexx­bo­tics | He­xa­go­n | Kon­t­ro­la | Ko­nek­ti­vi­ta | Ro­bo­ty

flexxbotics-hexagon-2422Flexx­bo­tics ozná­mil roz­ší­ře­ní ko­nek­ti­vi­ty vy­spě­lých ro­bo­tů pro in-line kon­t­ro­lu kom­pa­ti­bil­ních s celou řadou kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní He­xa­go­nu. Nyní mohou spo­leč­nos­ti umo­ž­nit ro­bo­tic­ky ovlá­da­nou vý­ro­bu s Flexx­bo­tics po­mo­cí He­xa­go­nu a do­sáh­nout tak přes­né kva­li­ty s kon­zis­ten­cí Six Sig­ma (6σ) a krat­ší­mi časy cyklů. Nové mož­nos­ti Flexx­bo­tics umo­ž­ňují vyšší vý­těž­nost a větší pro­pust­nost slo­ži­tých dílů pro zvý­še­ní zisku na díl.

Pře­lo­mo­vá ino­va­ce ře­še­ní Flexx­bo­tics, tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE, umo­ž­ňuje ro­bo­tům bez­peč­né při­po­je­ní a ko­mu­ni­ka­ci se stro­ji He­xa­gon. Díky sys­té­mu Flexx­bo­tics do­stá­va­jí ro­bo­ty zpět­nou vazbu v uza­vře­né smyč­ce na zá­kla­dě vý­sled­ků au­to­ma­tic­ké kon­t­ro­ly, což umo­ž­ňuje v re­ál­ném čase upra­vo­vat CNC pro­gra­my stro­jů pro au­to­no­mní ří­ze­ní pro­ce­su. Díky in-line kon­t­ro­le Flexx­bo­tics or­ga­ni­zu­je flo­ti­ly ro­bo­tů v chyt­ré to­vár­ně k do­sa­že­ní ne­pře­tr­ži­té­ho bez­ob­služ­né­ho pro­vo­zu.

He­xa­gon na­bí­zí ši­ro­kou škálu sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů (CMM) pro vy­so­ce přes­né mě­ři­cí úlohy, dále la­se­ro­vé ske­ne­ry, la­se­ro­vé se­ři­zo­va­če ná­stro­jů, in­fra­čer­ve­né son­do­va­cí sys­témy, sys­témy pro son­do­vá­ní po­mo­cí rá­di­o­vých vln a sys­témy vý­rob­ních sond. Kom­pa­ti­bi­li­ta Flexx­bo­tics za­hr­nu­je sou­řad­ni­co­vé stro­je He­xa­gon PC-DMIS pro mos­to­vé a por­tá­lo­vé sou­řad­ni­co­vé stro­je, sou­řad­ni­co­vý sys­tém TEM­PO s ro­bo­tic­kou pod­po­rou, soft­ware pro NC mě­ře­ní, kom­plet­ní pro­duk­to­vou řadu Q-DAS pro sta­tis­tic­ké ří­ze­ní pro­ce­sů (SPS) a in­te­li­gent­ní ří­ze­ní stro­jů (IMC).

Di­gi­ta­li­za­ce ro­bo­tic­kých pra­cov­ních buněk Flexx­bo­tics je pá­te­ří in­te­li­gent­ní to­vár­ny, která za­jiš­ťu­je ro­bo­tic­ky ří­ze­nou vý­ro­bu ve vel­kém mě­řít­ku s au­to­nom­ním ří­ze­ním pro­ce­sů pro ne­pře­tr­ži­tý pro­voz. SaaS/hyb­rid­ní ar­chi­tek­tu­ra Flexx­bo­tics fun­gu­je on­li­ne i of­fli­ne, takže vý­ro­ba po­kra­ču­je s pří­stu­pem k in­ter­ne­tu i bez něj, a Flexx­bo­tics spo­lu­pra­cu­je se stá­va­jí­cí­mi pod­ni­ko­vý­mi sys­témy, jako jsou CAD/CAM, DNC, SCA­DA/HMI, IIoT, MES, ERP, PLM a další, pro kom­plex­ní in­te­gra­ci pro­ce­sů.

Ve Flexx­bo­tics je k dis­po­zi­ci kom­plet­ní sada obou­směr­ných ko­mu­ni­ka­cí, trans­for­ma­cí a mož­nos­tí smě­ro­vá­ní pro při­po­je­né kon­t­rol­ní ná­stro­je, ro­bo­ty a stro­je, včet­ně na­čí­tá­ní pro­gra­mů, ode­sí­lá­ní po­ky­nů, ak­tu­a­li­za­ce pa­ra­me­t­rů a in­for­mo­va­nos­ti o stavu v zá­vis­los­ti na schop­nos­tech stro­jů, takže ro­bo­ty řídí za­ří­ze­ní He­xa­gon spolu s CNC stro­ji a dal­ší­mi pro­střed­ky v in­te­li­gent­ní to­vár­ně.

 


Mohlo by vás zajímat: