Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigace Petal Maps – pohlcující a realistický zážitek

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   
Neděle, 03 Červenec 2022 23:12

Tags: 3D orientační body | Navigace | Personalizace | Petal Maps | Srážky | Teploty

Petal Maps-image 5022671 10544376-2226Od svého spuš­tě­ní v roce 2020 se Petal Maps velmi roz­rost­ly a nyní na­bí­ze­jí ino­va­tiv­ní ces­to­vá­ní a na­vi­ga­ci více než 28 mi­li­o­nům uži­va­te­lů ve více než 160 ze­mích. Mapy by se měly sna­žit co nej­ví­ce ko­pí­ro­vat sku­teč­ný svět, což je hlav­ní zá­sa­da Petal Maps, na které ne­u­stá­le pra­cu­jí. Při na­vi­ga­ci ři­di­čům po­má­há také na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů a zvět­še­né mapy kři­žo­va­tek usnadňují bez­peč­nou jízdu.

Uži­va­te­lé jsou také in­for­mo­vá­ní o přes­ném stavu sil­nic díky vel­ké­mu množ­ství za­da­ných dat a de­tail­ní­mu vy­kres­le­ní. Petal Maps nyní na­bí­ze­jí nové funk­ce, jako jsou svě­tel­né efek­ty v tma­vém re­ži­mu, 3D ori­en­tač­ní body a další funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí so­fis­ti­ko­va­né tech­no­lo­gie, jako je na­pří­klad jemné vy­kres­lo­vá­ní. Petal Maps po­sky­tu­jí uži­va­te­lům re­a­lis­tič­těj­ší a za­jí­ma­věj­ší mapy, což po­su­nu­je cel­ko­vý zá­ži­tek z na­vi­ga­ce na jinou úroveň.

Na­vi­ga­ce po­mo­cí svě­tel­ných efek­tů

Hle­dá­ní cesty může být někdy slo­ži­té. Ulice, kte­rý­mi pro­chá­zí­te, prav­dě­po­dob­ně vy­pa­da­jí úplně jinak než na dis­ple­ji te­le­fo­nu a roz­dí­ly v osvět­le­ní vás mohou zmást. A v noč­ním re­ži­mu je pou­lič­ní osvět­le­ní ne­díl­nou sou­čás­tí re­ál­né­ho světa. Pro ma­xi­mál­ní při­blí­že­ní re­ál­né si­tu­a­ci při­dá­va­jí Petal Maps ve­čer­ní svět­la, která si­mu­lu­jí efek­ty sil­nic v noci, včet­ně efek­tů pou­lič­ní­ho osvět­le­ní a osvět­le­ní budov, a po­sky­tu­jí vyšší úroveň přes­nos­ti a de­tai­lů mapy.

Tato funk­ce se uži­va­te­lům bude hodit, pro­to­že mapy lépe re­flek­tu­jí re­ál­ný svět se všemi jeho de­tai­ly. Na­pří­klad když se bu­do­vy ve městě roz­sví­tí, zna­me­ná to pro uži­va­te­le, že v hle­da­né lo­ka­li­tě je noc. Díky tomu budou schop­ni snáze roz­po­znat ob­jek­ty na ma­pách, i když dojde ke změně svět­la.

Živé de­tai­ly díky 3D ori­en­tač­ním bodům

Spo­leč­nost Petal Maps vy­tvo­ři­la při­bliž­ně 26.000 mo­de­lů budov a 3D efek­tů pro 100 nej­zná­měj­ších pa­má­tek, jako je Ei­f­fe­lo­va věž, Lon­dýn­ské oko, Kuala Lum­pur Tower a mnoho dal­ších. Díky 3D ori­en­tač­ním bodům na Petal Maps si uži­va­te­lé mohou po­drob­ně­ji pro­hléd­nout známé pa­mát­ky v okolí, a do­kon­ce mohou pro­ces­to­vat celý svět, aniž by mu­se­li vyjít ven. Troj­roz­měr­né ori­en­tač­ní body re­pro­du­ku­jí sku­teč­né roz­mě­ry slav­ných pa­má­tek v celé je­jich slo­ži­tos­ti a na­bí­ze­jí uži­va­te­lům větší jem­nost a nu­an­ce při hle­dá­ní cesty.

Kromě 3D ori­en­tač­ních bodů po­sky­tu­jí Petal Maps také re­a­lis­tič­těj­ší 3D mapu s prvky, jako je po­ča­sí, stro­my, čas a další. Ino­va­tiv­ní 3D efek­ty při­ná­še­jí uži­va­te­lům nové po­znatky, díky nimž mohou zjis­tit, kde se právě na­chá­ze­jí nebo kam se chtě­jí do­stat a po­rov­ná­vat drob­né de­tai­ly na dis­ple­ji Petal Maps s tím, co mají před očima ve sku­teč­nos­ti.

Vrst­vy tep­lo­ty a srá­žek a sys­tém kla­si­fi­ka­ce barev

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce apli­ka­ce Petal Maps zpes­t­řu­je na­vi­ga­ci no­vý­mi vrst­va­mi tep­lo­ty a srá­žek a při­ro­ze­ný­mi barva­mi kra­ji­ny na ma­pách.

Lidé často po­va­žu­jí hle­dá­ní cesty nebo čtení mapy za nudné nebo těž­ko­pád­né. Petal Maps se však snaží na­po­do­bit sku­teč­ný svět a zlep­šu­jí au­ten­tič­nost a přes­nost map i na­vi­ga­ce, aby uži­va­te­lům na­bíd­ly za­jí­ma­vý zá­ži­tek.

Mapy Petal Maps ob­sa­hu­jí bo­ha­tou škálu ma­po­vých vrs­tev, jako je terén a po­ča­sí, které re­pro­du­ku­jí re­ál­né pod­mín­ky, takže si uži­va­te­lé budou moci zkon­t­ro­lo­vat po­ča­sí a tep­lot­ní pod­mín­ky ve své cí­lo­vé desti­na­ci. Uži­va­te­lé si tak mohou přímo z ma­po­vé vrst­vy zob­ra­zit po­vě­tr­nost­ní pod­mín­ky podél trasy, aniž by mu­se­li ote­ví­rat ně­ko­lik před­po­vě­dí po­ča­sí, a mohou tak zjis­tit, jest­li si s sebou na cestu při­ba­lit i dešt­ník. Při­da­né funk­ce navíc mapu oži­vu­jí.

Na různé vrst­vy mapy, jako je tep­lo­ta a sráž­ky, mohou uži­va­te­lé pře­pí­nat po­mo­cí pře­pí­na­če vrs­tev, který se na­chá­zí v pra­vém hor­ním rohu do­mov­ské strán­ky Petal Maps. Tam mů­že­te klik­nout na tla­čít­ko Vy­brat vrst­vu, pak vy­brat vrst­vu po­ča­sí či vrst­vu tep­lo­ty/srá­žek, abys­te pro­ved­li změnu.

Mapy Petal Maps také po­u­ží­va­jí sys­tém kla­si­fi­ka­ce barev, který je věrný re­ál­né­mu pro­stře­dí a zob­ra­zu­je ge­o­gra­fic­ké prvky, jako jsou vodní plo­chy, ze­le­né plo­chy a hory, zcela v sou­la­du s tím, jak je uži­va­te­lé vní­ma­jí v re­ál­ném světě. Díky tomu je na­vi­ga­ce mno­hem pou­ta­věj­ší, pro­to­že si na ob­ra­zov­ce mů­že­te pro­hlí­žet ma­leb­né po­hle­dy na krás­ná pří­rod­ní tě­le­sa a další ob­jek­ty.

Per­so­na­li­zo­va­né funk­ce pro zpes­t­ře­ní na­vi­ga­ce

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je také per­so­na­li­zo­va­né de­sig­ny pro každé ze čtyř roč­ních ob­do­bí, které zpes­t­ří vaši na­vi­ga­ci. Chce­te-li pře­pnout na per­so­na­li­zo­va­ný skin, jed­no­du­še pře­jdě­te do sekce Moje strán­ka, pře­jdě­te do Na­sta­ve­ní a tam změňte Na­sta­ve­ní zob­ra­ze­ní.

Pokud se chce­te do­zvě­dět více o svých ces­tov­ních zvyk­los­tech, je pro vás při­pra­ve­na per­so­na­li­zo­va­ná zprá­va o ces­to­vá­ní. Petal Maps vy­ge­ne­ru­je zprá­vu na zá­kla­dě va­še­ho cho­vá­ní a pra­vi­del­ně vám ji zašle pro­střed­nic­tvím push ozná­me­ní, takže bu­de­te mít lepší pře­hled o svých ces­tov­ních zvyk­los­tech.

Petal Maps navíc uži­va­te­lům po­sky­tu­jí režim Cru­i­se. Pokud se po­hy­bu­je­te rych­los­tí vyšší než 15 km/h po dobu delší než 10 vte­řin, spus­tí se ces­tov­ní režim. Po za­pnu­tí tem­po­ma­tu se zob­ra­zí hla­so­vá zprá­va, na­pří­klad o ka­me­rách, rych­lost­ních ome­ze­ních a pod­mín­kách na sil­ni­ci před vámi. To dále usnadňuje na­vi­ga­ci.

Čer­s­tvě ak­tu­a­li­zo­va­né Petal Maps vás díky pro­pra­co­va­ným dis­plejům, které jsou in­tu­i­tiv­ní na první po­hled, zá­bav­ným a pou­ta­vým způ­so­bem na­ve­dou na cestu, kte­rou po­tře­bu­je­te.

Petal Maps se ne­u­stá­le vy­ví­je­jí, aby uži­va­te­lům po­sky­to­va­ly ještě lepší zá­ži­tek. Díky po­hl­cu­jí­cím bo­ha­tým vrst­vám, 3D ori­en­tač­ním bodům a noč­ní­mu osvět­le­ní se uži­va­te­lům na­bí­zí re­a­lis­tič­těj­ší vi­zu­a­li­za­ce mapy, která je spo­ju­je s okol­ním svě­tem.

(Funk­ce Petal Maps se mohou v jed­not­li­vých ze­mích/ob­las­tech lišit a jsou zá­vis­lé na re­ál­ných pod­mín­kách.)

Přímý odkaz na aplikaci Petal Maps: petalmaps.dre.agconnect.link.


Mohlo by vás zajímat: