Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podpora Android Auto Coolwalku v MapFactor Navigatoru 7.3

Autor článku: MapFactor   
Pátek, 03 Březen 2023 00:41

Tags: Android | Auto Coolwalk | GPS | MapFactor | Navigace | PIP

Mapfactor Navigator 7.3 AA Coolwalk-2309Nová verze Ma­p­fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­da­ná kon­cem února při­nes­la opět za­jí­ma­vou no­vin­ku. Ři­di­či vy­u­ží­va­jí­cí na­vi­ga­ci po­mo­cí pro­po­je­ní te­le­fo­nu s ve­sta­vě­ným dis­ple­jem ve svém vo­zi­dle přes An­dro­id Auto uví­ta­jí pod­po­ru no­vé­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Co­o­lwalk. Díky roz­dě­le­né­mu zob­ra­ze­ní mají nyní i bez opuš­tě­ní na­vi­gač­ní ob­ra­zov­ky a ztrá­tě pře­hle­du o trase ne­u­stá­lý rych­lý pří­stup i k dal­ším apli­ka­cím, jako je např. hudba či tex­to­vé zprá­vy.

Na­vi­gač­ní mapa je umís­tě­na v levé části dis­ple­je, tedy vhod­ně blíže k ři­di­či. Po­cho­pi­tel­ně i na­dá­le zů­stá­vá mož­nost je­jí­ho zvět­še­ní a zob­ra­ze­ní přes celou ob­ra­zov­ku.
Ko­nek­ti­vi­ta An­dro­id Auto je k dis­po­zi­ci všem uži­va­te­lům Na­vi­ga­to­ru zcela zdar­ma.

Funkce obraz v obraze (PIP – picture-in-picture)

V jedné z ne­dáv­ných ak­tu­a­li­za­cí byla do Na­vi­ga­to­ru do­pl­ně­na také další uži­teč­ná funk­ce, kte­rou je PiP (pictu­re-in-pictu­re) ne­bo­li obraz v ob­ra­ze. Zob­ra­ze­ní PiP se au­to­ma­tic­ky ak­ti­vu­je po ná­vra­tu na úvod­ní ob­ra­zov­ku. Na­vi­gač­ní ob­ra­zov­ka apli­ka­ce se zmen­ší a pře­su­ne do pra­vé­ho spod­ní­ho rohu. Pro lepší pře­hled­nost se v tomto malém ob­ra­ze zob­ra­zu­jí jen nej­dů­le­ži­těj­ší in­for­ma­ce – na­vi­gač­ní mapu, nej­bliž­ší ma­né­vr a jeho blíz­kost. Díky PiP má uži­va­tel ve zmen­še­né po­do­bě ne­u­stá­lý pře­hled o trase, sou­čas­ně ale mů­že­te po­u­žít i jinou apli­ka­ci. Po­kle­pá­ním na zmen­še­ný obraz si opět kdy­ko­liv zob­ra­ze­ní zvět­ší na stan­dard­ní ve­li­kost a obsah.

Odkazy ke stažení Navigatoru na  Google Play:

  • Navigator FREE – bezplatná offline GPS navigace pro běžná vozidla s OSM mapami
  • Navigator CAR PRO – profesionální GPS navigace pro běžná vozidla s TomTom mapami a všemi doplňkovými funkcemi     
  • Navigator TRUCK PRO – profesionální GPS navigace pro rozměrná vozidla (kamiony, autobusy apod.) s TomTom mapami a všemi doplňkovými funkcemi

 


Mohlo by vás zajímat: