Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bricsys vydává BricsCAD Mechanical V24

Středa, 06 Prosinec 2023 15:52

Tags: 2D výkresy | 2D/3D CAD | 3D modely | BricsCAD Mechanical | v24 | Vricsys

BricsCAD Mechanical V24 Whats New-2349Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 po­sky­tu­je vý­rob­cům všech ve­li­kos­tí nej­rych­lej­ší cestu ke kom­plet­ním a přes­ným vý­rob­ním ma­te­ri­á­lům. V této verzi se Bricsys za­mě­řil na pomoc svým uži­va­te­lům s úspo­rou ná­kla­dů a na­sa­ze­ním soft­wa­ru. Pře­kle­nul me­ze­ry ve funkč­nos­ti mezi Brics­CAD Me­cha­ni­cal a ostat­ní­mi CAD soft­wa­ry, takže nyní je jed­no­duš­ší pře­jít na Brics­CAD, ušet­řit ná­kla­dy a zrych­lit čas po­třeb­ný k do­dá­ní.

BricsCAD Mechanical V24-2349

Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 byl vy­ví­jen s ohle­dem na po­tře­by uži­va­te­lů, takže do něj byly za­hr­nu­ty velmi žá­da­né funk­ce, aby po­sky­tl kom­plet­ní sadu ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní a kres­le­ní, která je známá a kom­pa­ti­bil­ní s je­jich sou­čas­ným soft­warem. Po­dí­vej­me se, co je v Brics­CA­Du Me­cha­ni­cal V24 no­vé­ho.

Kompatibilita pracovních postupů s referenčními a asociativními seznamy dílů

Associative Part List BricsCAD Mechanical-2349

Byla za­jiš­te­na ještě hlad­ší in­te­ro­pe­ra­bi­li­ta, takže po­u­ží­vá­ní star­ších DWG sou­bo­rů s Brics­CAD Me­cha­ni­cal je snad­něj­ší než kdy dříve. Při pře­cho­du ze star­ší­ho CAD na Brics­CAD si mů­že­te být jisti, že mů­že­te pra­co­vat se sou­bo­ry DWG, které jste vy­tvo­ři­li v před­cho­zím soft­wa­ru, bez ztrá­ty dů­le­ži­tých dat re­fe­ren­cí dílů nebo se­zna­mů dílů. Pokud po­tře­bu­je­te vy­tvo­řit nový odkaz na díl, mů­že­te tak uči­nit po­mo­cí pří­ka­zu AM­PAR­TREF a při­dat vlast­nos­ti od­ka­zu na díl pro­střed­nic­tvím pa­ne­lu vlast­nos­tí. Při­dej­te název a číslo dílu a bu­de­te jej moci zob­ra­zit v se­zna­mu dílů.

Možnosti 2D navrhování a kreslení v BricsCAD Mechanical

2D BricsCAD Mechanical-2349

Vý­kon­né mož­nos­ti 2D na­vr­ho­vá­ní v Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 umož­ní rych­le ak­tu­a­li­zo­vat stá­va­jí­cí vý­kre­sy. Po­mo­cí pří­ka­zu BM­FORM mů­že­te rych­le pře­mě­nit vý­kre­sy na me­cha­nic­ké sou­čás­ti. Tento pří­kaz vy­tvo­ří novou me­cha­nic­kou sou­část jako in­ter­ní odkaz v ak­tu­ál­ním vý­kre­su.

Copy in BricsCAD Mechanical-2349

Pro­ces kres­le­ní mů­že­te dále op­ti­ma­li­zo­vat po­mo­cí in­te­li­gent­ních pří­ka­zů, jako je Co­py­Gu­i­ded, který au­to­ma­tic­ky za­rov­ná­vá ko­pí­ro­va­né en­ti­ty s pří­sluš­nou ge­o­me­t­rií po­mo­cí do­čas­ných vo­di­cích kři­vek a při­jí­má po­ly­li­nij­ní a ví­ce­li­nij­ní seg­men­ty s vo­di­cí­mi ča­ra­mi.

Quad in BricsCAD Mechanical-2349

Je­di­neč­né funk­ce Brics­CA­Du, jako je Quad, urych­lu­jí práci v CADu tím, že přímo pod kur­zo­rem zob­ra­zu­jí nej­po­u­ží­va­něj­ší a nej­po­třeb­něj­ší pří­ka­zy.

Mirror in BricsCAD Mechanical-2349

Ma­ni­pu­lá­tor je vi­zu­ál­ní ná­stroj, který uži­va­te­lům umožňuje dy­na­mic­ký pohyb, otá­če­ní, zr­ca­dle­ní a mě­řít­ko vy­bra­né ge­o­me­t­rie bez za­dá­vá­ní pří­ka­zů, což po­má­há ušet­řit čas a za­jis­tit přes­nost.

Přeměňte 3D modely sestav na 2D výkresy pomocí BricsCADu Mechanical

3D Assembly BricsCAD Mechanical-2349

Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 po­má­há kon­struk­té­rům pře­vá­dět 3D mo­de­ly na kom­plet­ní a přes­né vý­rob­ní ma­te­ri­á­ly. Mon­táž­ní tech­ni­ci po­tře­bu­jí k efek­tiv­ní­mu pro­ve­de­ní své práce ba­lí­ček ma­te­ri­á­lů a je­jich vy­tvo­ře­ní vy­ža­du­je různé pra­cov­ní­ky, od kon­struk­té­rů až po kres­li­če. Po­u­ží­vá­ní Brics­CA­Du Me­cha­ni­cal za­jiš­ťu­je, že tyto ma­te­ri­á­ly mů­že­te vy­tvá­řet v je­di­né plat­for­mě.

General assembly drawings in BricsCAD Mechanical-0-2349

Když po­tře­bu­je­te pře­vést své 3D mo­de­ly se­stav do vý­kre­sů, které pře­dá­te vý­rob­ní­mu týmu, mů­že­te vy­ge­ne­ro­vat vý­rob­ní vý­kre­sy kom­po­nent, které mon­táž­ní­mu tech­ni­ko­vi umož­ní po­rov­nat vý­kres se sku­teč­nou kom­po­nen­tou a zkon­t­ro­lo­vat, zda se ne­od­chy­lu­je od spe­ci­fi­ka­cí vý­rob­ce.

General assembly drawings in BricsCAD Mechanical-2349

Po vy­ge­ne­ro­vá­ní vý­rob­ní­ho vý­kre­su sou­čás­ti mů­že­te vi­zu­a­li­zo­vat ko­neč­ný vý­ro­bek po­mo­cí vý­kre­su obec­né­ho uspo­řá­dá­ní. Tento vý­kres ob­sa­hu­je po­drob­nos­ti, jako jsou roz­mě­ry na vy­so­ké úrov­ni, umís­tě­ní kom­po­nent v se­sta­vě a se­znam dílů nebo ku­sov­ník se­sta­vy s po­znám­ka­mi.

Exploded view drawing in BricsCAD Mechanical-2349

Vý­kres roz­pad­lé­ho po­hle­du se­sta­vy po­sky­tu­je pře­hled na vy­so­ké úrov­ni o tom, jak spolu jed­not­li­vé sou­čás­ti sou­vi­se­jí. Tyto vý­kre­sy ob­sa­hu­jí ná­vaz­né čáry, které na­zna­ču­jí, jak se sou­čás­ti vzá­jem­ně ovlivňují, aby vy­tvo­ři­ly ko­neč­ný vý­ro­bek.

Vytváření 2D návodů k použití z 3D sestav s poznámkami

Annotation in BricsCAD Mechanical-2349

Mů­že­te vy­tvo­řit mon­táž­ní návod pro po­drob­ný, po­stup­ný, krok za kro­kem pro­vá­dě­ný návod k mon­tá­ži vý­rob­ku. Pří­ruč­ka ob­sa­hu­je po­drob­né po­ky­ny, které po­pi­su­jí, kdy a jak mají být kom­po­nen­ty se­sta­ve­ny. Každý krok bude ob­sa­ho­vat po­znám­ky k mon­tá­ži a ob­ra­zo­vou gra­fi­ku vy­ge­ne­ro­va­nou z CAD mo­de­lu.

Text annotations in BricsCAD Mechanical-2349

Brics­CAD Me­cha­ni­cal po­má­há rych­le a snad­no vy­tvo­řit 2D ná­vo­do­vé ma­te­ri­á­ly z 3D mo­de­lů pro vý­ro­bu mon­táž­ních se­stav. Ke kaž­dé­mu kroku mon­táž­ní­ho pro­ce­su mů­že­te na 3D mo­de­lu při­dat kon­krét­ní de­tai­ly. Brics­CAD umož­ní sdě­lit spous­tu de­tai­lů v kaž­dém kroku pro­ce­su. Vlož­te 3D ano­ta­ce, jako jsou šipky, ná­stro­je nebo text, do pro­sto­ru 3D mo­de­lu, poté vy­ber­te, ke kte­rým kro­kům je chce­te při­dat, a ano­ta­ce se zob­ra­zí pouze v těch­to kro­cích.

Step by step export BricsCAD Mechanical-2349

Poté mů­že­te sek­ven­ci kroků ex­por­to­vat do sou­bo­ru SVG do­pl­ně­né­ho o ano­ta­ce. Každý krok v sek­ven­ci bude mít svůj vlast­ní SVG sou­bor. SVG pak mů­že­te im­por­to­vat pro pří­sluš­ný krok do pří­ruč­ky.

Op­ti­ma­li­za­ce DFMA se stá­va­jí­cí­mi 3D mo­de­ly po­mo­cí ná­stro­jů pro kon­t­ro­lu a va­li­da­ci se­sta­vy v Brics­CAD Me­cha­ni­cal

Při tvor­bě ná­vo­du se bu­de­te chtít ujis­tit, že vy­tvo­ře­né po­ky­ny jsou tou nej­lep­ší vol­bou pro pro­ces mon­tá­že nebo údrž­by. V Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 je pro­to­typ roz­růs­ta­jí­cí se sady ná­stro­jů pro va­li­da­ci vý­ro­by nebo návrh pro vý­ro­bu a mon­táž. Nyní mů­že­te na­sta­vit pra­vi­dla ana­lý­zy a po­žá­dat Brics­CAD o kon­t­ro­lu mon­táž­ních kroků a za­jis­tit, aby mon­táž­ní po­ky­ny byly co nej­e­fek­tiv­něj­ší.

Chce­te­‑li po­u­žít ná­stroj pro kon­t­ro­lu mon­tá­že, po­tře­bu­je­te k za­há­je­ní pro­ce­su va­li­da­ce mon­tá­že sek­ven­ci se­sta­ve­ní. Tato po­sloup­nost od­rá­ží po­řa­dí, v jakém by tech­nik mon­to­val sou­čás­ti v re­ál­ném světě. Tuto po­sloup­nost mů­že­te také po­u­žít k vy­tvo­ře­ní mon­táž­ních po­ky­nů.

Assembly validation in BricsCAD Mechanical  1-2349

Pří­kaz Kon­t­ro­la se­sta­vy spus­tí pro­ces kon­t­rol­ní­ho ná­stro­je. V di­a­lo­go­vém okně kon­t­ro­ly mů­že­te vy­brat nově vy­tvo­ře­nou se­sta­vo­va­cí sek­ven­ci a ově­řit, zda její kroky od­po­ví­da­jí po­řa­dí, v jakém by měla být se­sta­ve­na. Na kartě kon­fi­gu­ra­ce mů­že­te vy­brat 3D model ná­stro­je po­třeb­né­ho v pro­ce­su mon­tá­že a na­ma­po­vat jej na sou­čás­ti, na kte­rých je po­u­žit.

Assembly validation results BricsCAD Mechanical-2349

V dal­ším kroku mů­že­te zkon­t­ro­lo­vat pra­vi­dla a pa­ra­me­t­ry po­u­ží­va­né v kon­fi­gu­ro­va­né se­sta­vě. Mů­že­te kon­fi­gu­ro­vat tři pa­ra­me­t­ry: po­u­ži­tí ná­stro­je, glo­bál­ní pře­kla­da­tel­nost a vi­di­tel­nost. Po na­sta­ve­ní těch­to pa­ra­me­t­rů mů­že­te spus­tit pro­ces ově­řo­vá­ní a zob­ra­zit vý­sled­ky, které zob­ra­zu­jí vy­hod­no­ce­ní každé sady pra­vi­del pro každý krok, takže mů­že­te snad­no zjis­tit pří­pad­né změny, které je třeba pro­vést.

Brics­CAD Me­cha­ni­cal usnadňuje od­bor­ní­kům, kteří nejsou ex­per­ty na 3D, snad­né opa­ko­va­né po­u­ži­tí stá­va­jí­cích 3D mo­de­lů pro tech­nic­ké pu­b­li­ka­ce a stu­die ná­vr­hu pro vy­ro­bi­tel­nost a nyní mohou uži­va­te­lé ge­ne­ro­vat vý­kres sou­čás­ti, vý­kres cel­ko­vé­ho uspo­řá­dá­ní, vý­kres s roz­pa­do­vým po­hle­dem a gra­fi­ku pro mon­táž­ní pří­ruč­ku – to vše v jedné plat­for­mě.

V Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 je toho ještě mno­hem více, proto sle­duj­te Bre­a­kout Sessi­ons, kde se s ně­kte­rý­mi z těch­to no­vých funk­cí po­drob­ně se­zná­mí­te.

Chcete se o aplikaci BricsCAD V24 dozvědět více?

Pokud vás za­jí­má, co dal­ší­ho mů­že­te v Brics­CA­Du V24 dělat, po­dí­vej­te se na kanál You­Tu­be nebo se po­dí­vej­te na zby­tek Bricsys blogu a do­zví­te se více.

Používáte BricsCAD V24 a máte nějaké nápady nebo návrhy?

Fan­tas­tic­ké! V Bricsy­su si rádi po­slech­nou vaše ná­zo­ry na Brics­CAD – veš­ke­rá zpět­ná vazba je ví­tá­na, ať už je dobrá, nebo špat­ná. Nej­lep­ším způ­so­bem, jak sdě­lit, co si o Brics­CA­Du mys­lí­te, je za­slat žá­dost o pod­po­ru; tým pod­po­ry vám rád po­mů­že.

Začněte s BricsCADem V24 ještě dnes

Kupte si Brics­CAD nebo si stáh­ně­te 30­den­ní zku­šeb­ní verzi zdar­ma a zjis­tě­te, jak mů­že­te s Brics­CA­Dem zrych­lit dobu po­třeb­nou k do­dá­ní pro­duk­tu.

 


Mohlo by vás zajímat: