Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizovaná nabídka firmy DOSCH DESIGN

Středa, 04 Březen 2020 15:37

Tags: 3D modely | Clean Room | Dosch Design | HDRI | Pe­o­ple | Textury | Vol.2

D3D-People-CleanRoomVol2-2010Dosch De­sign na­bí­zí pro­duk­ty po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky pro 3D návrh, re­kla­mu, pu­b­li­ko­vá­ní tisku, ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce, ani­ma­ce, návrh po­hy­bu a mul­ti­me­di­ál­ní pre­zen­ta­ce. Vel­kou po­zor­nost vě­nu­je de­tai­lům a kva­li­tě pro­duk­tu a fi­lo­so­fii zpří­stupňování těch­to pro­duk­tů uži­va­te­li za velmi atrak­tiv­ní cenu. Pro­duk­ty Dosch De­sign jsou po­u­ži­tel­né „bez li­cen­ce“, což zna­me­ná, že při ko­merč­ním po­u­ži­tí nejsou vy­ža­do­vá­ny žádné další ná­kla­dy ani po­plat­ky. Nyní Dosch De­sign při­chá­zí s prud­ce ak­tu­ál­ní sadou Dosch 3D – Pe­o­ple – Clean Room Vol.2.

Tato při­ná­ší 10 plně struk­tu­ro­va­ných 3D mo­de­lů fo­to­re­a­lis­tic­kých lidí z pro­stře­dí zdra­vot­nic­tví a ochra­ny proti ná­ka­ze. Každá osoba je po­sky­to­vá­na jako hi-poly 3D model a jako běžný 3D model.
Kom­plet­ně struk­tu­ro­va­né 3D mo­de­ly jsou k dis­po­zi­ci ve více for­má­tech sou­bo­rů: 3DS, 3d­smax (verze 9 a vyšší), Li­gh­twa­ve (verze 6 a vyšší), FBX, OBJ, KeyShot, Ci­ne­ma 4D verze 15 a vyšší, Colla­da a VRML. Cena za tuto sadu je 99,00 USD nebo 89,00 EUR.
Zmíněnou sadu najdete a objednat si můžete na doschdesign.com.


Mohlo by vás zajímat: