Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 3D soutěž o nejlepší ztvárnění automobilu

Pátek, 18 Září 2020 10:18

Tags: 3D Art challenge | 3D modely | Automobily | Car Render | Hum3D | Soutěž

car challenge 2020 v1-2038Sedmý roč­ník sou­tě­že Hum3D o nej­lep­ší umě­lec­ké ztvár­ně­ní au­to­mo­bi­lu. Je to nej­vět­ší sou­těž o hod­not­né ce­ny pro od­vět­ví mo­de­lo­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ce au­to­mo­bi­lů. Pod­mín­kou je vy­tvo­řit 3D model au­to­mo­bi­lu, umís­tit ho do 3D pro­stře­dí a vy­tvo­řit krás­né vy­ob­ra­ze­ní. Pro vaše kre­a­tiv­ní ná­pa­dy ne­e­xis­tu­jí žádná ome­ze­ní. Mů­že­te si vy­brat ja­ký­ko­li au­to­mo­bil, který se vám líbí, ať už jde o zá­vod­ní nebo ima­gi­nár­ní vo­zi­dlo. K úča­s­ti jsou zváni všich­ni 3D uměl­ci.

Hod­no­tí­cí po­ro­ta bude vě­no­vat po­zor­nost vi­zu­ál­ní slož­ce va­šich děl, ale to není vše, co po­tře­bu­je­te k ví­těz­ství. Pro po­ro­tu je také velmi dů­le­ži­tá myš­len­ka práce, stej­ně jako její pre­zen­ta­ce, slo­ži­tost (jak mo­de­lu, tak scény) a kva­li­ta pro­ve­de­ní.
Sou­těž je pod­po­ro­vá­na nej­lep­ší­mi spo­leč­nost­mi ve 3D světě, takže ceny na prv­ních mís­tech vy­pa­da­jí úžas­ně. Každý také má mož­nost zís­kat i další ceny. Pře­čtě­te si pod­mín­ky a ne­za­po­meňte si pře­číst pra­vi­dla sou­tě­že.
Na vaše práce če­ka­jí po­řa­da­te­lé sou­tě­že od 16. září do 8. pro­sin­ce 2020.
Více informací o soutěži, pravidla a složení poroty najdete na hum3d.com/car-challenge-2020.

 


Mohlo by vás zajímat: