Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Svých 25 let DOSCH DESIGN slaví slevou 20 %

Středa, 08 Červenec 2020 09:25

Tags: 25 let | 2D Viz | 3D modely | Dosch Design | HDRI | Sleva 20 % | Textury | Výročí

25let Dosch Design-2028Spo­leč­nost Dosch De­sign slaví v čer­ven­ci své 25. na­ro­ze­ni­ny a ozna­ču­je sama sebe za jed­no­ho z di­no­sau­rů v IT prů­mys­lu, který ale udě­lal kvan­to­vý skok v tech­no­lo­gic­kém roz­vo­ji. Od po­čát­ků s prv­ní­mi ší­le­ný­mi ná­pa­dy na po­čí­ta­čích Com­mo­do­re C64 nebo Amiga až po vývoj sou­čas­né­ho sor­ti­men­tu se stov­ka­mi 3D mo­de­lů, tex­tur, HDRI, zvu­ko­vých pro­duk­tů nebo 2D Viz ob­ráz­ků se toho hodně stalo a Dosch De­sign těží z 25 let zku­še­nos­tí a od­bor­ných zna­los­tí na trhu, kde tech­no­lo­gic­ký po­krok rych­le po­stu­pu­je a svět se zá­sad­ně mění. Proto se s tímto úspě­chem ne­spo­ko­ju­je, ale stále má mnoho vizí, do kte­rých vklá­dá veš­ke­rou ener­gii a za­mě­řu­je svou po­zor­nost na bu­dou­cí pro­jek­ty.

Za úspěš­ným pří­bě­hem Dosch De­sig­nu stojí pře­de­vším zá­kaz­ní­ci, po­ten­ci­ál­ní zá­kaz­ní­ci a přá­te­lé, kteří firmu in­spi­ro­va­li, po­vzbu­zo­va­li, vy­zý­va­li a pro­pa­go­va­li a byli s ní již mnoho let. Nyní je ide­ál­ní pří­le­ži­tost, jak všem po­dě­ko­vat za věr­nost.
25 let firmy Dosch De­sign zna­me­ná pro zá­kaz­ní­ky 20% slevu na celý sor­ti­ment v ob­do­bí od 6. do 14. čer­ven­ce 2020!

Po­u­žij­te sle­vo­vý kód: 25year­s2020


Mohlo by vás zajímat: