Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

20 let polské pobočky 3Dconnexion a speciální nabídka

Pátek, 20 Listopad 2020 00:23

Tags: 3Dconnexion | CadMouse | Pobočka | Slevy | SpaceMouse | Výročí | Wroclaw

teaser 20years-ee socialmedia-2047Letos spo­leč­nost 3D­con­nexi­on slaví 20. vý­ro­čí úspěš­né­ho pů­so­be­ní v re­gi­o­nu vý­chod­ní a střed­ní Ev­ro­py. Pro­duk­ty Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se firmy 3D­con­nexi­on jsou pro­fe­si­o­nál­ní pe­ri­fe­rie, známé pro svou es­te­ti­ku a odol­nost, za­ru­ču­jí­cí efek­ti­vi­tu, přes­nost a po­ho­dl­nou a er­go­no­mic­kou práci. V roce 1993 byl na ra­ke­to­plá­nu Co­lum­bia po­pr­vé po­u­žit 3D ří­di­cí sys­tém k ovlá­dá­ní ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne ve vesmí­ru, z čehož vznik­la první 3D myš na světě, dnes známá jako Spa­ce­Mou­se. Sou­čas­ně byla za­lo­že­na spo­leč­nost 3D­con­nexi­on k pa­ten­to­vá­ní je­di­neč­né­ho sen­zo­ru Spa­ce­Mou­se s tech­no­lo­gií šesti stupňů vol­nos­ti pro ply­nu­lou a in­tu­i­tiv­ní ma­ni­pu­la­ci s troj­roz­měr­ný­mi ob­jek­ty.

Klí­čo­vým pro­blé­mem bylo vy­vi­nout ře­še­ní, která za­jis­tí vyšší vý­kon­nost, vyšší přes­nost a větší po­hod­lí pro de­sig­né­ry a in­že­ný­ry. Během vý­vo­je svých ře­še­ní 3D­con­nexi­on vždy také dá­va­la do po­pře­dí nej­vyš­ší er­go­no­mii.

V roce 2000 vznik­la v Pol­sku po­bočka 3D­con­nexi­on – míst­ní kan­ce­lář po­krý­va­jí­cí svým pů­so­be­ním více než 20 zemí a spo­lu­pra­cu­jí­cí s více než 250 dis­tri­bu­to­ry a pro­dej­ci v re­gi­o­nu. Z České re­pub­li­ky až na Sibiř jsou pro­duk­ty Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se za­ve­de­ný­mi ná­stro­ji pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti de­sig­nu a in­že­nýr­ství za­hr­nu­jí­cí různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a stro­jí­ren­ství, přes lé­kař­ský sek­tor, po­čí­ta­čo­vou ani­ma­ci a ar­chi­tek­tu­ru.
Mezi spo­leč­nost­mi ze střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py, které denně po­u­ží­va­jí ře­še­ní 3D­con­nexi­on, jsou velká jména jako: Škoda Auto, Ge­ne­ral Elect­ric Pratt & Whit­ney, Man, ABB, Česká Zbro­jov­ka, Tatra, Mer­ce­des, Volvo, Por­sche En­gi­nee­ring, IKEA, Bosch, Bo­eing, Ai­r­bus, Con­ti­nen­tal.

Spe­ci­ál­ní na­bíd­ka

K 20. vý­ro­čí pol­ské po­boč­ky má 3D­con­nexi­on spe­ci­ál­ní na­bíd­ku na pro­duk­ty Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se. Všech­ny pro­fe­si­o­nál­ní mo­de­ly jsou nyní k dis­po­zi­ci se sle­vou 20%. Tato promo akce je do­stup­ná v in­ter­ne­to­vém ob­cho­du 3D­con­nexi­on a platí do 2. pro­sin­ce 2020.


Mohlo by vás zajímat: