Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Špičková zařízení od 3Dconnexion s dárkem do 31. 7.

Autor článku: 3Dconnexion   
Úterý, 28 Červen 2022 10:12

Tags: 3Dconnexion | CAD | CadMouse Pro Wireless | Keyboard Pro | Numpad Pro

KBP-SpecialBundle-Teaser-Social-01-1200x628-CZ-22263D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, rych­lost a přes­nost. Od­dě­le­ná, bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce Num­pad Pro vám umož­ní vy­tvo­řit pro sebe to nej­vhod­něj­ší pra­co­viš­tě. Do­da­teč­né pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy, a to 12 na hlav­ní klá­ves­ni­ci a 4 na nu­me­ric­ké, za­jis­tí bles­ko­vý pří­stup k ob­lí­be­ným pří­ka­zům.

Tenká, nízká kon­struk­ce a tiché, po­ho­dl­né a pro­fi­lo­va­né klá­ve­sy spolu s vel­kou opěr­kou zá­pěs­tí na­bí­ze­jí nej­vyš­ší kom­fort práce. Ve­sta­vě­ný roz­bo­čo­vač po­sky­tu­je mož­nost bez­peč­né­ho při­po­je­ní do 6 bez­drá­to­vých za­ří­ze­ní od 3D­con­nexi­on. Po­kro­či­lý ovla­dač 3Dx­Ware 10 pod­po­ru­je všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on a sám je pod­po­ro­va­ný více než 300 CAD apli­ka­ce­mi. Tento snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware au­to­ma­tic­ky roz­po­zná ak­tiv­ní apli­ka­ci nebo pra­cov­ní pro­stře­dí a oka­mži­tě upra­ví ulo­že­ná na­sta­ve­ní.

Do konce čer­ven­ce klá­ves­ni­ce Key­bo­ard Pro s bez­drá­to­vým num­pa­dem a nej­vyš­ší model myši Cad­Mou­se Pro Wi­re­less jsou do­stup­né v spe­ci­ál­ním ba­lí­čku ob­sa­hu­jí­cím tři za­ří­ze­ní 3D­con­nexi­on v ceně jed­no­ho!

   KOUPIT NYNÍ   


Mohlo by vás zajímat: