Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens působí na českém trhu už 130 let

Čtvrtek, 10 Prosinec 2020 23:16

Tags: 130 let | Česká republika | Siemens | Výročí

Siemens 1-2050Před 130 lety, v roce 1890, zří­di­la spo­leč­nost Si­e­mens v čes­kých ze­mích svou první po­boč­ku. Již od po­čát­ku svého pů­so­be­ní je Si­e­mens no­si­te­lem a zá­ru­kou nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií, od elek­tri­fi­ka­ce na za­čát­ku 20. sto­le­tí po dneš­ní ne­po­kro­či­lej­ší di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie. Již 130 let mají ino­va­ce Si­e­mens podíl na fun­go­vá­ní čes­ké­ho prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky a in­frastruk­tu­ry. Mezi první re­a­li­za­ce firmy Si­e­mens pa­t­ři­la do­dáv­ka ply­no­vé pece harra­chov­ské sklár­ně z roku 1869, velmi vý­znam­ný mil­ník před­sta­vu­je také do­dáv­ka dů­my­sl­né­ho osvět­le­ní dneš­ní­ho Sta­vov­ské­ho di­va­dla z roku 1885.

Na po­čát­ku 20. sto­le­tí se spo­leč­nost Si­e­mens po­dí­le­la na elek­tri­fi­ka­ci a do­dáv­kách pro rych­le vzni­ka­jí­cí elek­trár­ny, včet­ně měst­ské elek­trár­ny v Brně. Firma Si­e­mens se účast­ni­la také bu­do­vá­ní měst­ských elek­tric­kých drah, vedle Prahy a Brna také v Tep­li­cích, Olo­mou­ci a Mo­rav­ské Os­t­ra­vě. Díky do­dáv­ce ústřed­ny Si­e­mens do mo­der­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ní cen­t­rá­ly na Žiž­ko­vě se Praha stala sou­čás­tí mo­der­ní ev­rop­ské te­le­graf­ní a te­le­fon­ní sítě.

Zá­klad prů­mys­lo­vých ak­ti­vit firma po­lo­ži­la v roce 1926, kdy v Mo­hel­ni­ci fúzí Elek­tro­tech­nic­ké a stro­jí­ren­ské, a. s., a Si­e­mens & Co. vznik­la ko­man­dit­ní spo­leč­nos­ti ak­ci­o­vá spo­leč­nost Si­e­mens Elek­tro­tech­ni­ka (Si­e­mens Elek­tri­zitäts-AG). Po­kra­čo­va­te­lem této firmy je Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce, dnes nej­vět­ší závod na vý­ro­bu níz­ko­na­pě­ťo­vých asyn­chron­ních elek­tro­mo­to­rů v Ev­ro­pě.

Po 2. svě­to­vé válce bylo za­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti včet­ně všech vý­rob­ních pro­vo­zů zná­rod­ně­no. K oži­ve­ní ak­ti­vit došlo až kon­cem 60. let v době ce­lo­spo­le­čen­ské­ho uvolňování. V roce 1971 Si­e­mens v Praze ote­vřel tech­nic­ko-po­ra­den­skou kan­ce­lář a ob­no­vil do­dáv­ky mo­der­ních tech­no­lo­gií pro­střed­nic­tvím pod­ni­ků za­hra­nič­ní­ho ob­cho­du. Re­a­li­zo­vá­na byla vý­znam­ná do­dáv­ka osvět­lo­va­cí tech­ni­ky pro tři stu­dia Čes­ko­slo­ven­ské te­le­vi­ze na Kav­čích ho­rách (1975) nebo do­dáv­ka prv­ní­ho po­čí­ta­čo­vé­ho to­mo­gra­fu na území Čes­ko­slo­ven­ska ve Fa­kult­ní ne­moc­ni­ci Hra­dec Krá­lo­vé (1978).

V roce 1987 mla­do­bo­leslav­ská au­to­mo­bil­ka Škoda za­há­ji­la vý­ro­bu mo­de­lu Fa­vo­rit, „který by při­nejmen­ším měl snad­no kon­ku­ro­vat na ev­rop­ských tr­zích.“ Šest hlav­ních linek bylo vy­ba­ve­no ro­bo­ty a na mo­der­ni­za­ci vý­ro­by se po­dí­le­la i spo­leč­nost Si­e­mens, která vy­ba­vi­la vý­rob­ní linky pro­gra­mo­va­tel­ný­mi au­to­ma­ty řady Si­ma­tic S5.

Firma Si­e­mens se do Čes­ko­slo­ven­ska v plné síle vrá­ti­la hned po sa­me­to­vé re­vo­lu­ci – stálé za­stou­pe­ní bylo ob­no­ve­no v roce 1990. Za­po­ča­la i ob­no­va vý­ro­by na území ČR: pod znač­kou Si­e­mens byla v roce 1993 za­há­je­na vý­ro­ba níz­ko­na­pě­ťo­vé spí­na­cí tech­ni­ky v Trut­no­vě, rok nato byla ob­no­ve­na vý­ro­ba elek­tro­mo­to­rů v Mo­hel­ni­ci, kde dnes vy­rá­bí také pří­poj­ni­co­vé sys­témy. Do port­fo­lia firmy byly za­řa­ze­ny zá­vo­dy ve Fren­štá­tě pod Rad­hoš­těm (vý­ro­ba elek­tro­mo­to­rů), Drá­so­vě (vý­ro­ba elek­tro­mo­to­rů a ge­ne­rá­to­rů) a Le­to­hra­dě (vý­ro­ba níz­ko­na­pě­ťo­vé spí­na­cí tech­ni­ky a po­jis­tek – OEZ) a v roce 2003 Si­e­mens pře­vzal vý­ro­bu par­ních tur­bín v Brně.

V ob­las­ti do­prav­ní tech­ni­ky byl zá­sad­ní rok 2000, kdy na lince C praž­ské­ho metra za­ča­ly jez­dit soupra­vy do­da­né kon­sor­ci­em Ad­tranz – ČKD – Si­e­mens. V po­sled­ních le­tech lze na čes­kých že­lez­nič­ních tra­tích po­tká­vat vla­ko­vé jed­not­ky Railjet nebo mo­du­lár­ní ví­ce­ú­če­lo­vé lo­ko­mo­ti­vy Vectron. V roce 2011 Si­e­mens před­sta­vil své první dvě do­bí­je­cí sta­ni­ce pro elek­tro­mo­bi­ly na území ČR. Šlo o další z mnoha pří­kla­dů tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní za­mě­ře­ných na mo­der­ni­za­ci měst­ské in­frastruk­tu­ry.

Od roku 2013 pro Si­e­mens před­sta­vu­je klí­čo­vý trend di­gi­ta­li­za­ce. Po­mo­cí no­vých tech­no­lo­gií, jimiž jsou např. da­to­vá ana­lý­za, cloud nebo in­ter­net věcí, na­bí­zí Si­e­mens svým zá­kaz­ní­kům vyšší pro­duk­ti­vi­tu v rámci ce­lé­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce – od ná­vr­hu přes pro­voz až po vý­ro­bu a ser­vis. V roce 2013 bylo v Praze ote­vře­no vý­vo­jo­vé a pro­to­ty­po­vé cen­t­rum Si­e­mens. Spo­leč­nost v něm vy­ví­jí soft­wa­ro­vá ře­še­ní a hard­wa­ro­vé pro­duk­ty za­mě­ře­né na prů­mys­lo­vou a pro­ces­ní au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by nebo in­te­li­gent­ní ří­ze­ní pro in­frastruk­tu­ru. Od po­lo­vi­ny roku 2020 nese jed­not­ka jméno Si­e­mens Advan­ta.

V roce 2020 spo­leč­nost Si­e­mens po­řá­dá již 23. roč­ník sou­tě­že Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se, která oceňuje mladé vědce a stu­den­ty tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů a před­sta­vu­je jednu z nej­vět­ších sou­kro­mých ini­ci­a­tiv to­ho­to druhu v České re­pub­li­ce.

Si­e­mens po­stup­ně mění svou struk­tu­ru, z jed­no­li­té firmy vzni­ka­jí au­to­nomní spo­leč­nos­ti, které lépe a pruž­ně­ji re­a­gu­jí na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a pod­mín­ky trhu. V České re­pub­li­ce nesou jméno Si­e­mens také Si­e­mens He­al­thi­neers (me­di­cín­ská tech­ni­ka), Si­e­mens Ener­gy (ře­še­ní pro vý­ro­bu a pře­nos ener­gie) a Si­e­mens Mo­bi­li­ty (ře­še­ní pro do­prav­ní in­frastruk­tu­ru a ko­le­jo­vá vo­zi­dla).

Více o his­to­rii spo­leč­nos­ti Si­e­mens v Če­chách na www.siemens130let.cz.


Mohlo by vás zajímat: