Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tech Soft 3D vydává HOOPS Publish 2020

Pátek, 28 Únor 2020 16:40

Tags: 3D data | 3D modely | 3D PDF | HOOPS | HTML | Publish 2020 | Tech Soft 3D

hoops-publish-2009Tech Soft 3D ozná­mil uvol­ně­ní sady ná­stro­jů HOOPS Pu­b­lish 2020, umo­ž­ňu­jí­cí apli­ka­cím pu­b­li­ko­vat 3D data ve více for­má­tech včet­ně na­tiv­ní­ho 3D PDF, HTML a ně­ko­li­ka stan­dard­ních CAD for­má­tech, včet­ně STEP AP 242, JT a 3MF. HOOPS Pu­b­lish 2020 nyní umo­ž­ňu­je vklá­dá­ní videa do 3D PDF a také do­ve­de pře­vá­dět do­ku­men­ty 3D PDF do HTML strá­nek. Vklá­dá­ní videa do 3D PDF je možné po­mo­cí no­vé­ho roz­hra­ní API. HOOPS Pu­b­lish 2020 také ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní sprá­vy písem a tex­tů, což uži­va­te­lům do­vo­lu­je vklá­dat pís­ma nebo pod­mno­ži­ny pí­sem do PDF do­ku­men­tu, takže do­ku­ment bude vy­pa­dat přes­ně stej­ně na ja­kém­ko­li po­čí­ta­či, ne­zá­vis­le na lo­kál­ně na­in­sta­lo­va­ných pís­mech.

Uči­ně­na byla vý­znam­ná vy­lep­še­ní umož­ňu­jí­cí lepší in­ter­ak­ti­vi­tu do­ku­men­tů. HOOPS Pu­b­lish 2020 má nyní schop­nost vy­tvá­řet mo­no­li­tic­ké HTML do­ku­men­ty, kde lze 3D PDF pře­vést do jed­no­ho HTML sou­bo­ru bez po­tře­by ex­ter­ní­ho od­ka­zu. Uži­teč­nost této funk­ce spo­čí­vá v tom, že do­ku­men­ty HTML lze pro­hlí­žet a ko­pí­ro­vat na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní, po­čí­ta­či nebo mo­bi­lu a pří­mo vy­u­ží­vat v pro­hlí­že­či bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Na­pří­klad ar­chi­tekt nebo pro­jek­to­vý ma­na­žer má pří­stup k BIM do­ku­men­tům na mo­bil­ním za­ří­ze­ní v bu­do­vách ve vý­stav­bě bez po­tře­by mít in­ter­net.
Ba­líč­ky tech­nic­kých údajů umož­ňu­jí spo­tře­bi­te­lům pří­stup k opo­znám­ko­va­ným 3D mo­de­lům. V této sou­vis­los­ti 3D PDF často ob­sa­hu­jí se­znam in­for­ma­cí o vý­ro­bě pro­duk­tu (PMI) a HOOPS Pu­b­lish 2020 po­sky­tu­je účin­ný pro­stře­dek pro zob­ra­ze­ní vy­bra­ných in­for­ma­cí.
HOOPS Pu­b­lish vy­u­ží­va­jí před­ní před­sta­vi­te­lé prů­mys­lu jako Aras, So­lid­works, The­o­rem So­lu­ti­ons, Pro­step, Tetra­4D a mno­ho dal­ších pro pře­vod CAD dat na in­ter­ak­tiv­ní 3D PDF sou­bo­ry.
Další in­for­ma­ce o HOOPS Publish na­lez­ne­te na www.techsoft3d.com/products/hoops/publish.


Mohlo by vás zajímat: