Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fictiv uvádí automaticky generované 2D výkresy

Čtvrtek, 05 Srpen 2021 23:19

Tags: 2D výkresy | Automatické generování | Fictiv

Fictiv-DFM feature generate drawing-2132Fictiv před­sta­vi­l 28. čer­ven­ce první prů­mys­lo­vou funk­ci, která umož­ňu­je in­že­ný­rům vy­tvá­řet a upra­vo­vat 2D vý­kre­sy z 3D mo­de­lů během ně­ko­li­ka sekund. Kromě na­vr­ho­vá­ní dílů v CAD musí in­že­ný­ři často sdě­lo­vat vý­rob­ní po­ža­dav­ky také po­mo­cí 2D vý­kre­su. Tento pro­ces pří­pra­vy však může být prac­ný a ča­so­vě ná­roč­ný, a proto je v po­čá­teč­ních fá­zích vý­vo­je často opo­mí­je­ným kro­kem.

Di­gi­ta­li­za­cí a au­to­ma­ti­za­cí to­ho­to tra­dič­ně ma­nu­ál­ní­ho prvku do­ku­men­tač­ní­ho pro­ce­su umožňuje Fic­tiv svým zá­kaz­ní­kům snad­no sdě­lit roz­ho­du­jí­cí po­ža­dav­ky, což má za ná­sle­dek vyšší kva­li­tu dílů ve všech fá­zích za­vá­dě­ní no­vé­ho pro­duk­tu.
Nový ná­stroj, do­stup­ný na plat­for­mě Fic­tiv, umož­ňu­je zá­kaz­ní­kům au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­vat 2D vý­kre­sy, které lze pro­hlí­žet a upra­vo­vat jed­no­du­še na­hrá­ním 3D mo­de­lu. Vý­sled­kem je zřej­mý, stan­dar­di­zo­va­ný a snad­no sro­zu­mi­tel­ný vý­kres, vy­tvo­ře­ný bě­hem ně­ko­li­ka sekund.
Každý 2D vý­kres Fic­tiv ob­sa­hu­je jeden izo­me­t­ric­ký po­hled, tři pro­fi­lo­vé po­hle­dy (hor­ní, před­ní a pravý) a ja­ké­ko­li další pro­fi­lo­vé po­hle­dy po­třeb­né k zob­ra­ze­ní vlast­nos­tí, kte­ré ještě ne­by­ly zvý­raz­ně­ny. Jak­mi­le jsou vý­kre­sy vy­tvo­ře­ny, lze je snad­no upra­vo­vat a ko­men­to­vat pro od­stra­ně­ní sta­rých po­ža­dav­ků, zdů­raz­ně­ní funk­cí dů­le­ži­tých pro kva­li­tu (CTQ) vy­ža­du­jí­cích kon­t­ro­lu, atd. Všech­ny vý­kre­sy s po­znám­ka­mi jsou zkon­t­ro­lo­vá­ny vý­rob­ní­mi od­bor­ní­ky Fictiv, aby bylo za­jiš­tě­no spl­ně­ní po­ža­dav­ků.

Další informace najdete na webu www.fictiv.com.


Mohlo by vás zajímat: