Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hannover Messe ukáže pro a proti digitálního věku

Čtvrtek, 30 Leden 2020 15:12

Tags: Digitalizace | Diskuse | Hannover Messe | Lidé | Průmysl | Stroje | Transformation Stage | Veletrhy

DSC04575Je v bu­douc­nu oprav­du možná ko­exis­ten­ce člo­vě­ka se stro­jem? Vy­tla­čí in­ter­ne­to­vý ob­chod tra­dič­ní ka­men­né ob­cho­dy? Je kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­ba spíše fikce? Di­gi­tál­ní éra vy­vo­lá­vá mnoho po­dob­ných otá­zek. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe bude od roku 2020 vy­tvo­ře­na nová plat­for­ma Trans­for­mati­on Stage, která bude na tyto otáz­ky hle­dat od­po­vě­di. Od 20. do 24. dubna po­skyt­ne pro­stor k dis­ku­sím, je­jichž té­ma­tem budou nové ná­pa­dy, vize, sou­vis­los­ti a také obavy ve spo­ji­tos­ti s trans­for­ma­cí prů­mys­lu. Trans­for­mati­on Stage je novou plat­for­mou, v je­jímž rámci se budou zá­stup­ci z prů­mys­lu, eko­no­mi­ky, po­li­ti­ky a spo­leč­nos­ti za­bý­vat glo­bál­ní­mi do­pa­dy di­gi­tál­ní­ho věku.

Ote­vře­ná, kri­tic­ká a kon­tro­verz­ní dis­ku­se o hlav­ním té­ma­tu ve­letr­hu, jímž je trans­for­ma­ce prů­mys­lu (In­dustrial Trans­for­mati­on) bude pro­bí­hat na me­ta­úrov­ni a me­zi­o­bo­ro­vě.
Plat­for­ma Trans­for­mati­on Stage bude umís­tě­na v hale č. 25 vě­no­va­né vý­zku­mu a vý­vo­ji. Na roz­díl od od­bor­ných fór ve­letr­hu Han­no­ver Messe se zde po­zor­nost sou­stře­dí na obec­ná té­ma­ta prů­mys­lo­vé trans­for­ma­ce – od Prů­mys­lu 4.0 a in­di­vi­du­a­li­za­ce přes mo­bi­li­tu a ochra­nu kli­ma­tu až po umě­lou in­te­li­gen­ci a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Její pro­gram za­hr­nu­je pa­ne­lo­vé dis­ku­se, roz­ho­vo­ry, „kuchyňské ho­vo­ry“, hlav­ní pro­je­vy, part­ner­ská se­tká­ní a se­zna­mo­va­cí akce.
Svou účast už po­tvr­di­li ex­per­ti jako na­pří­klad Toby Walsh, pro­fe­sor na Uni­ver­si­ty of New South Wales, ex­pert v oboru umělé in­te­li­gen­ce, prof. Mi­cha­el ten Hom­pel, vý­kon­ný ře­di­tel Fraunho­fe­ro­va ústa­vu ma­te­ri­á­lo­vé­ho toku a lo­gis­ti­ky IML nebo prof. Nor­bert Po­hl­mann, vý­kon­ný ře­di­tel Vý­zkum­né­ho ústa­vu bez­peč­nos­ti in­ter­ne­tu.


Mohlo by vás zajímat: