Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon aktualizoval TubeShaper pro měření potrubí

Pátek, 07 Únor 2020 15:27

Tags: Aktualizace | Hexagon | Měření | Potrubí | Trubky | TubeShaper

TubeShaper v2-2006Spo­leč­nost He­xa­gon vy­da­la ak­tu­a­li­za­ci plat­for­my Tu­be­Sha­per, která slou­ží k pro­jek­ci, ana­lý­ze a vý­ro­bě tru­bek. Nová verze při­ná­ší zá­kaz­ní­kům dů­le­ži­té funk­ce sou­vi­se­jí­cí s vý­ro­bou tru­bek a po­tru­bí, včet­ně kon­t­ro­ly tru­bek ob­dél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu a nové funk­ce vy­tvá­ře­ní re­por­tů. Tu­be­Sha­per v2 také na­bí­zí nový ino­va­tiv­ní li­cenč­ní kon­cept, který je eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší pro více uži­va­te­lů vý­hod­něj­ší sdí­le­ní vý­sled­ků a ohý­ba­cích plá­nů na­příč fir­mou. V rámci to­ho­to no­vé­ho li­cenč­ní­ho kon­cep­tu umo­ž­ňu­je „off-line“ li­cen­ce su­per­vi­zo­rům vý­ro­by, tech­ni­kům a pro­jek­tan­tům pra­co­vat na pro­jek­tech Tu­be­Sha­per od­dě­le­ně od ope­rá­to­rů mě­ří­cích trub­ky ve vý­rob­ních pro­sto­rech.

Může tak pro­bí­hat více úkonů sou­čas­ně, což šetří čas a mi­ni­ma­li­zu­je in­ves­ti­ce do soft­wa­ru.

Tubeshaper-v2 teaser-2006

Ši­ro­ká na­bíd­ka ohý­ba­ček, s nimiž je Tu­be­Sha­per kom­pa­ti­bil­ní, byla s touto ak­tu­a­li­za­cí roz­ší­ře­na a za­hr­nu­je stro­je od před­ních spo­leč­nos­tí na trhu včet­ně Eaton Le­o­nard, BLM, Ad­di­ti­on MT, Nu­mal­li­an­ce a dal­ších.

TubeShaper v2-ohybacka-2006

Nová verze Tu­be­Sha­pe­ru stále ob­sa­hu­je ši­ro­kou škálu ob­lí­be­ných funk­cí, díky nimž je od prv­ní­ho uve­de­ní na trh v roce 2015 líd­rem v oboru, včet­ně sprá­vy pru­že­ní a mě­ře­ní v ohybu pro přes­něj­ší vý­sled­ky v os­t­rých nebo mír­ných ohy­bech. Uni­kát­ní funk­ce „skica“ umožňuje uži­va­te­lům vy­tvo­řit první trub­ku pouze z ně­ko­li­ka di­gi­ta­li­zo­va­ných pev­ných bodů, za­tím­co au­to­ma­tic­ké vy­tvá­ře­ní re­por­tů za­jiš­ťu­je oka­mži­té sdí­le­ní vý­sled­ků na li­bo­vol­ném místě.
Tu­be­Sha­per v2 je možné za­kou­pit ihned. Více in­for­ma­cí zís­ká­te od lo­kál­ní­ho zá­stup­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon.


Mohlo by vás zajímat: