Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

hyperMILL 2020.1 – rychlejší programování a efektivnější řezání

Pátek, 14 Únor 2020 09:12

Tags: CAD/CAM | hyperMILL | Obrábění | Open Mind | Verze 2020.1

3d-optimized-roughing-z-2007Verze 2020.1 CAD/CAM sady hy­per­MILL je nyní k dis­po­zi­ci. Tato verze soft­wa­ru po­sky­tu­je další uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost pro hyperMILL pro­gra­má­to­ry. Vy­lep­še­ní se tý­ka­jí pro­gra­mo­va­cích úkolů a také zrych­le­ní a zjed­no­du­še­ní ob­rá­bě­ní. Nové 3D a 5osé stra­te­gie pro zbyt­ko­vé ob­rá­bě­ní ma­te­ri­á­lu v ro­zích za­ru­ču­jí efek­tiv­ní opra­co­vá­ní. Ještě slib­něj­ší je, že vo­li­tel­né mo­du­ly – hy­per­MILL AD­DI­TI­VE Ma­nu­factu­ring a hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning – na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vou tech­no­lo­gii, si­mu­la­ci, op­ti­ma­li­za­ci a mož­nos­ti při­po­je­ní v sou­la­du s klí­čo­vý­mi směry mo­der­ní vý­ro­by.

Hy­per­MILL 2020.1 po­sky­tu­je ino­va­tiv­ní pří­stup ke zmen­še­ní zbyt­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu v ro­zích po hru­bo­vá­ní. 3D a 5osé stra­te­gie opra­co­vá­ní rohů spo­ju­jí pa­ra­lel­ní dráhy a dráhy ob­rá­bě­ní na Z-level v op­ti­mál­ní pro­ces. Pě­ti­o­sé opra­co­vá­ní rohů umožňuje in­de­xo­va­né ob­rá­bě­ní ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných rohů. V tomto pro­ce­su je k dis­po­zi­ci au­to­ma­tic­ký výběr sklo­nu, sou­běž­né spo­ji­té po­hy­by a za­brá­ně­ní ko­li­zím. Dal­ším pří­kla­dem zvý­še­né účin­nos­ti je tan­gen­ci­ál­ní ob­rá­bě­ní 5osých lo­pa­tek tur­bí­ny ku­že­lo­vý­mi vál­co­vý­mi fré­za­mi vy­vi­nu­tý­mi spo­leč­nos­tí Open Mind. Špič­ko­vé fré­zo­vá­ní po­mo­cí těch­to ná­stro­jů umožňuje rych­lej­ší po­suvy a umožňuje do­sa­že­ní rov­no­měr­něj­ší kva­li­ty po­vrchu.

Zjed­no­du­še­né pro­gra­mo­vá­ní

Zkrá­ce­ní pro­gra­mo­va­cích časů v sou­la­du s prak­tic­ký­mi po­ža­dav­ky je dů­le­ži­tou mo­ti­va­cí pro další vývoj hy­per­MILLu. Nová mož­nost roz­dě­le­ní dráhy ná­stro­je umožňuje au­to­ma­tic­ky roz­dě­lit dlou­hé dráhy ná­stro­je podle za­da­né­ho času nebo vzdá­le­nos­ti. To je ne­zbyt­né, když je pro­blé­mem ži­vot­nost řez­né­ho ná­stro­je při ob­rá­bě­ní tvr­dých ma­te­ri­á­lů. Tento po­stup ome­zu­je po­tře­bu upra­vit pro­gra­mo­va­cí úlohy do men­ších ob­las­tí nebo při­dá­vat ri­zi­ko ruční úpra­vy dráhy ná­stro­je tak, aby od­po­ví­da­ly ži­vot­nos­ti ná­stro­je. Nyní může hy­per­MILL po­čí­tat s ži­vot­nos­tí ná­stro­je a na­plá­no­vat jeho změny. Dráhy ná­stro­je lze také roz­dě­lit podle ži­vot­nos­ti ná­stro­je nebo na zá­kla­dě ře­za­cí tech­ni­ky. Funk­ce lze au­to­ma­tic­ky iden­ti­fi­ko­vat po­mo­cí hy­per­MILLu, aby se umož­ni­ly vnitř­ní, vněj­ší, čelní nebo dráž­ko­vé dráhy.

Ovládá­ní adi­tiv­ní vý­ro­by

Jak již bylo ozná­me­no na ně­kte­rých ve­letr­zích, nyní je k dis­po­zi­ci hy­per­MILL AD­DI­TI­VE Ma­nu­factu­ring ve verzi 2020.1. Spo­leč­nost Open Mind tak na­bí­zí soft­ware, který lze do­kon­ce kom­bi­no­vat s adi­tiv­ní­mi nebo hyb­rid­ní­mi ob­rá­bě­cí­mi stro­ji.

Ob­rá­bě­cí cen­t­rum Hy­per­MILL VIR­TU­AL se také může pochlu­bit no­vý­mi funk­ce­mi. Modul Op­ti­mi­zer, který umožňuje na­pří­klad, aby se CAM pro­gram per­fekt­ně při­způ­so­bil ome­ze­ním stro­je během ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, nyní pod­po­ru­je funk­ci „hlad­ké­ho pro­po­je­ní“. To au­to­ma­tic­ky op­ti­ma­li­zu­je všech­ny spo­jo­va­cí po­hy­by mezi jed­not­li­vý­mi ope­ra­ce­mi během ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní. Tím je za­jiš­tě­no, že pře­mís­tě­ní a po­hy­by jsou vždy v těsné blíz­kos­ti ob­rob­ku a zá­ro­veň jsou kon­t­ro­lo­vá­ny ko­li­ze. Takže pro­gra­mo­vá­ní s pro­po­jo­vá­ním úloh se stalo za­sta­ra­lým.

Další no­vin­kou od verze 2020.1 bude to, že uži­va­te­lé mohou ne­zá­vis­le re­a­li­zo­vat malé au­to­ma­ti­zač­ní úkoly po­mo­cí hy­per­MILL AU­TO­MATI­ON Cen­ter. Hy­per­MILL AU­TO­MATI­ON Cen­ter slou­ží jako vý­vo­jo­vé i bě­ho­vé pro­stře­dí. To umož­ní au­to­ma­ti­zo­vat pro­ces vy­tvá­ře­ní se­zna­mu úloh a výběr a umís­tě­ní upí­na­cí­ho za­ří­ze­ní a také de­fi­no­vat jed­not­ný pro­ces pro všech­ny pro­gra­má­to­ry.


Mohlo by vás zajímat: