Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nano Dimension stěhuje hlavní obchodní činnost do USA

Pondělí, 24 Únor 2020 15:51

Tags: Aditivní výroba | AME | Boca Raton | CAD/CAM | Centrála | Florida | Hi-PED | Nano Dimension | USA

Nano Dimension Florida-2009Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Nano Di­mensi­on, vý­rob­ce tis­ká­ren pro adi­tiv­ně vy­rá­bě­nou elek­tro­ni­ku (AME), ozná­mi­la 18. února zří­ze­ní svého ústře­dí pro Ame­ri­ku na jihu Flo­ri­dy. S ros­tou­cí zá­kaz­nic­kou zá­klad­nou na vý­chod­ním po­bře­ží bude nyní Nano Di­mensi­on schop­na lépe slou­žit svým zá­kaz­ní­kům pro­střed­nic­tvím no­vé­ho ško­li­cí­ho a de­mon­strač­ní­ho cen­t­ra a bude po­sky­to­vat služ­by adi­tiv­ní vý­rob­ní elek­tro­ni­ky (AME) lo­kál­ně ze Spo­je­ných států. Nové sídlo se sta­ne hlav­ním pro­dej­ním, zá­kaz­nic­kým, lo­gis­tic­kým a ško­li­cím stře­dis­kem spo­leč­nos­ti. Nový ob­jekt se zři­zu­je ve pro­spěch zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti a po­ten­ci­ál­ních prů­mys­lo­vých part­ne­rů.

Nano Di­mensi­on také na­jí­má další pra­cov­ní­ky ve Spo­je­ných stá­tech pro své AME vý­rob­ní ob­jek­ty, v nichž vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­ná elek­tro­nic­ká za­ří­ze­ní (Hi-PED).
„Zde pře­vá­dí­me di­gi­tál­ní elek­tro­nic­ké CAD/CAM sou­bo­ry na so­fis­ti­ko­va­ná Hi-PED, při­pra­ve­ná k in­sta­la­ci v elek­tro­nic­kých se­sta­vách a při­po­je­ná k elek­tric­ké ener­gii,“ řekl Yoav Stern, nově jme­no­va­ný ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Nano Di­mensi­on. „Jižní Flo­ri­da při­ta­hu­je náš zájem, pro­to­že za­hr­nu­je atrak­tiv­ní pra­cov­ní pro­stře­dí a pra­cov­ní sílu a je ústřed­ním bodem mezi Se­ver­ní Ame­ri­kou, La­tin­skou Ame­ri­kou a Ev­ro­pou. Naše týmy tech­nic­ké pod­po­ry a apli­kač­ní­ho in­že­nýr­ství na jižní Flo­ri­dě budou po­sky­to­vat služ­by údrž­by našim zá­kaz­ní­kům, mezi které patří do­da­va­te­lé obran­né­ho a le­tec­ké­ho prů­mys­lu a další vlád­ní agen­tu­ry.“
Od 19. břez­na 2020 je hlav­ní U.S. sídlo Nano Di­mensi­on na ad­re­se 6413 Con­gress Ave­nue, Suite 110, Boca Raton, FL 33487.


Mohlo by vás zajímat: