Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – Tomáš Duba (Siemens Digital Industries)

Pondělí, 09 Březen 2020 11:05

Tags: Digital Industry | Siemens | Tomáš Duba | Voices of Industry

Tomas Duba-Siemens-2011Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování videí Hlasů prů­mys­lu, za­zna­me­na­ných bě­hem Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu 2019 v Brně, ve kte­rém se před­sta­ví Tomáš Duba z úseku Mo­ti­on Con­t­rol Ope­ra­ting Com­pa­ny, Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries. Sku­pi­na Si­e­mens Česká re­pub­li­ka je sou­čás­tí glo­bál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho kon­cer­nu Si­e­mens AG, který je již více než 165 let sy­no­ny­mem pro špič­ko­vé tech­no­lo­gie, ino­va­ce, kva­li­tu a spo­leh­li­vost. Spo­leč­nost pů­so­bí ve více než 200 ze­mích a za­mě­řu­je se na ob­last elek­tri­fi­ka­ce, au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce.

Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries je líd­rem ino­va­cí a tech­no­lo­gií v ob­las­ti prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce. Díky úzké spo­lu­prá­ci se svý­mi ob­chod­ní­mi part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky na­bí­zí kom­plex­ní port­fo­lio ře­še­ní pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v dis­krét­ním i pro­ces­ním prů­mys­lu.
Video najdete na www.streamtech.tv.
Více informací o Siemens Digital Industries najdete na new.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: