Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair & Advanced Engineering poskytují trial licence a eLearning

Pátek, 20 Březen 2020 13:46

Tags: Advanced Engineering | Altair | Home office | Testování | Trial | Vzdělávání

AltairAdvanced Engineering-2012Zá­jem­cům o CAE tech­no­lo­gie Al­tai­ru vy­chá­zí během ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce, kdy je vět­ši­na spo­leč­nos­tí nu­ce­na měnit běžný pra­cov­ní režim nej­čas­tě­ji za práci na dálku (home of­fi­ce), vstříc Advan­ced En­gi­nee­ring a umož­ní jim tes­to­vá­ní nebo pro­hlu­bo­vá­ní vě­do­mos­ti v CAE oboru. Po­sky­tu­je trial li­cen­ce pro vzdě­lá­vá­ní a tes­to­vá­ní s mož­nos­tí re­gis­tra­ce na sou­kro­mou e-mai­lo­vou ad­re­su. Během uží­vá­ní zku­šeb­ní li­cen­ce jsou pra­cov­ní­ci Advan­ced En­gi­nee­rin­gu tes­tu­jí­cím k dis­po­zi­ci a od­po­ví­da­jí na do­ta­zy a po­má­ha­jí s ově­řo­va­cí­mi úlo­ha­mi. V na­bíd­ce jsou také vzdě­lá­va­cí ma­te­ri­á­ly snad­no do­stup­né při práci z kan­ce­lá­ře i do­mo­va.

Tým Advan­ced En­gi­nee­ring, i přes ome­ze­né ces­to­vá­ní, je na­dá­le k dis­po­zi­ci. Platí to jak pro soft­wa­ro­vou pod­po­ru, in­že­ný­ring, tak ře­še­ní li­cenč­ních a ko­merč­ních zá­le­ži­tos­tí.

Trial li­cen­ci pro vzdě­lá­vá­ní a tes­to­vá­ní si mů­že­te vy­žá­dat pro­střed­nic­tvím to­ho­to for­mu­lá­ře.


Mohlo by vás zajímat: