Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Digitalizace vývoje výrobku – strašák nebo pomocník?

Pondělí, 23 Březen 2020 09:47

Tags: Digitalizace | on-line | Semináře | Technodat | Výrobky | Vývoj | Vzdělávání

Technodat-2013Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat nad 3D daty vzdá­le­ně i v ne­če­ka­ných si­tu­a­cích a při ome­ze­ních. Do­zví­te se více o dů­le­ži­tos­ti a vý­zna­mu di­gi­ta­li­za­ce v pod­ni­ku a bude před­sta­ve­na mo­der­ní tech­no­lo­gie pod­po­ru­jí­cí di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­su ino­va­ce vý­rob­ků a ce­lo­pod­ni­ko­vou di­gi­tál­ní pro­vá­za­nost. Na­sko­čí Vám husí kůže jen co sly­ší­te Prů­my­sl 4.0? Již Char­les Darwin tvr­dil, že pře­ži­jí jen ti, kteří se do­ká­žou nej­lé­pe při­způ­so­bit ne­vy­hnu­tel­ným změ­nám.

Pro­bí­ha­jí­cí di­gi­tál­ní re­vo­lu­ce nejen­že při­ná­ší vý­znam­né změny pod­ni­ka­tel­ské­ho pro­stře­dí, ale také je vý­raz­ně ak­ce­le­ru­je. Di­gi­tál­ní pro­vá­za­nost pro­duk­to­vých in­for­ma­cí je v dneš­ní době ne­zbyt­ná. Stej­ně jako dnes už chyt­ré te­le­fo­ny po­u­ží­va­jí i děti, svůj vývoj a vý­ro­bu budou muset novým pod­mín­kám při­způ­so­bit všich­ni, kteří chtě­jí zů­stat kon­ku­ren­ce­schop­ní.

Proč se on-line se­mi­ná­ře zú­čast­nit?

  • Před­sta­ve­ny budou tech­no­lo­gie, které mohou po­mo­ci za­měst­na­va­te­lům i za­měst­nan­cům k efek­tiv­ní práci z do­mo­va.
  • Do­zví­te se, jak di­gi­ta­li­zo­vat v krát­kém čase bez vy­so­kých in­ves­tic do in­frastruk­tu­ry.
  • In­spi­ruj­te se ji­ný­mi - ově­ře­no vý­znam­ný­mi zá­kaz­ní­ky.
  • Do­pře­jte kon­struk­té­rům pro­stor pro tvo­ři­vost a při­tom ušet­ře­te čas při ná­vr­hu vý­rob­ku.
  • Do­zví­te se, jak sní­žit chyby ve vý­ro­bě a zvý­šit tak svůj zisk.
  • Firmy, které in­ves­tu­jí do ino­va­cí, hlásí ná­vrat­nost v řádu mě­sí­ců.

Ter­mí­ny:

  • Di­gi­ta­li­za­ce vý­vo­je vý­rob­ků | Výzvy a vize - 7. 4. 2020 ve 14 hodin
  • Di­gi­ta­li­za­ce vý­vo­je vý­rob­ků | Kon­krét­ní apli­ka­ce a pří­kla­dy z praxe - 14. 4. 2020 ve 14 hodin

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na tomto ODKAZU.


Mohlo by vás zajímat: