Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HANNOVER MESSE v roce 2020 nebude

Čtvrtek, 26 Březen 2020 16:37

Tags: 2020 | Hannover Messe | Pandemie | VeletrhyCovid-19 | Výstavy

hannovermesse-2013Han­no­ver Messe se v tomto roce ne­mů­že usku­teč­nit kvůli stále kri­tič­těj­ší si­tu­a­ci kolem pan­de­mie Covid-19. Kom­plex­ní ces­tov­ní ome­ze­ní, zákaz sku­pi­no­vých se­tká­ní a vy­hláš­ka o zá­ka­zu v han­no­ver­ském re­gi­o­nu zne­možňují Han­no­ver Messe uspo­řá­dat. Sou­čas­ná ko­ro­no­vá krize ovlivňuje eko­no­mi­ku a zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl, hlav­ní kli­en­te­lu ve­letr­hu, která již bo­ju­je s váž­ný­mi dů­sled­ky pan­de­mie. Po­ptáv­ka a pro­dej v ně­mec­kém prů­mys­lu kle­sa­jí, což má za ná­sle­dek pře­káž­ky v do­dáv­kách, za­sta­ve­ní vý­ro­by a zkrá­ce­ní pra­cov­ní doby za­měst­nan­ců.

Je to po­pr­vé v 73le­té his­to­rii Han­no­ver Messe, že se akce ne­bu­de konat. Po­řa­da­te­lé však ne­ne­cha­jí ve­letrh úplně zmi­zet. Po­tře­ba ori­en­ta­ce a vý­mě­ny je zvláš­tě dů­le­ži­tá v době krize. Proto se v sou­čas­né době in­ten­ziv­ně pra­cu­je na di­gi­tál­ní in­for­mač­ní a sí­ťo­vé plat­for­mě pro Han­no­ver Messe, která se brzy ote­vře zá­kaz­ní­kům.
Různé webo­vé for­má­ty umož­ní vy­sta­vo­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům Han­no­ver Messe vyměňovat si in­for­ma­ce o nad­chá­ze­jí­cích pro­blé­mech v ob­las­ti hos­po­dář­ské po­li­ti­ky a tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní. Živé pře­no­sy budou pře­ná­šet in­ter­ak­tiv­ní roz­ho­vo­ry ex­per­tů, pa­ne­lo­vé dis­ku­se a nej­lep­ší pří­pa­do­vé pre­zen­ta­ce z ce­lé­ho světa. Vy­lep­šu­je se také on-line vy­sta­vo­va­tel a vy­hle­dá­vá­ní pro­duk­tů, na­pří­klad funk­cí, která umožňuje ná­vštěv­ní­kům a vy­sta­vo­va­te­lům se přímo kon­tak­to­vat.

Příští Hannover Messe je naplánován na 12. až 16. duben 2021.


Mohlo by vás zajímat: