Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Záznam série webinářů Teamcenter

Úterý, 07 Duben 2020 12:08

Tags: ITS | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webináře

ITSSiemens-webinar-Teamcenter-2015Od za­čát­ku roku 2020 usku­teč­ni­ly spo­leč­nos­ti In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) a Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware sérii webi­ná­řů, které po­má­ha­jí najít cestu k di­gi­ta­li­za­ci pod­ni­ků. Webi­ná­ře po­sky­tu­jí zá­klad­ní in­for­ma­ce o ře­še­ní Te­am­cen­ter. Pokud jste ne­mě­li čas po­dí­vat se na tyto webi­ná­ře živě, nic se ne­dě­je, jsou při­pra­ve­ny zá­zna­my všech webi­ná­řů tak, abys­te se mohli na ně v klidu po­dí­vat. Jde kon­krét­ně o webi­ná­ře Te­am­cen­ter – di­gi­tál­ní páteř pod­ni­ku, Te­am­cen­ter – ří­ze­ní pro­jek­tůTe­am­cen­ter – ří­ze­ní vzta­hů s do­da­va­te­liTe­am­cen­ter secu­ri­ty.

Webi­ná­ře vám ur­či­tě po­skyt­nou dů­le­ži­té in­for­ma­ce pro úspěš­nou di­gi­ta­li­za­ci va­še­ho pod­ni­ku.
Pokud dá­vá­te před­nost se­tká­ní s kon­zul­tan­ty ITS, vyplňte kon­takt­ní for­mu­lář a kon­zul­tan­ti vás budou kon­tak­to­vat.


Mohlo by vás zajímat: