Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Efektivní řízení kvality

Úterý, 14 Duben 2020 10:17

Tags: ITS | Řízení kvality | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webináře

teamcenter quality tcm-2016Víte, jak vy­rá­bět bez zmet­ků a eli­mi­no­vat tím fi­nanč­ní a ča­so­vé ztrá­ty? Chce­te sní­žit pro­duk­to­vé a pro­voz­ní ná­kla­dy a být lepší než kon­ku­ren­ce? Rádi byste měli kva­li­tu pro­ce­sů a pro­duk­tů pod kon­t­ro­lou na­příč vaší spo­leč­nos­tí? Pak po­tře­bu­je­te ře­še­ní Te­am­cen­ter Ří­ze­ní kva­li­ty, modul za­jiš­ťu­jí­cí efek­tiv­ní kon­t­ro­lu cel­ko­vé kva­li­ty plá­no­va­cích fází, jed­not­ný sys­tém pro APQP (Advan­ced Pro­duct Qua­li­ty Plan­ning), iden­ti­fi­ka­ci, ana­lý­zu a sdí­le­ní kri­tic­kých dat o kva­li­tě pro­duk­tu a ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su, a také zkrá­ce­ní času po­třeb­né­ho pro ře­še­ní pro­blé­mů na­příč celým pro­ce­sem a ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu a mnoho dal­ší­ho.

Webi­nář se koná ve stře­du 22. dub­na od 10:00 do 11:00 ho­din. Registrovat se můžete na tomto odkazu.

Pokud ne­má­te v době ko­ná­ní webi­ná­ře čas, svou re­gis­tra­cí si za­jis­tí­te pří­stup k zá­zna­mu ce­lé­ho we­bi­ná­ře, kte­rý si bu­de­te moci kdy­ko­li pře­hrát. Pokud bu­de­te mít k ob­sa­hu webi­ná­ře ja­ký­ko­li dotaz, ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems. Rádi zde vaše do­ta­zy zod­po­ví a pro­be­rou mož­nos­ti a pří­no­sy ře­še­ní pro vaši spo­leč­nost.


Mohlo by vás zajímat: