Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair Inspire – přístup k návrhu založený na simulaci

Pondělí, 27 Duben 2020 09:28

Tags: Altair | CAE | Inspire | PLM | Sestavy | SIMSOLID | Simulace

Altair Inspire-2018Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi svého soft­wa­ru pro ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní a si­mu­la­ce Al­tair In­spi­re. Tato verze umožňuje si­mu­la­ce­mi ří­ze­ný pří­stup k na­vr­ho­vá­ní pro­střed­nic­tvím in­te­gra­ce Al­tair Sim­­So­li­du. Sim­So­lid zís­ka­la spo­leč­nost Al­tair v roce 2018, aby po­moh­la ná­vr­há­řům, tech­ni­kům a ana­ly­ti­kům zjed­no­du­šit pro­ces si­mu­la­ce struk­tur u slo­ži­tých se­stav. Al­tair In­spi­re urych­lu­je vy­tvá­ře­ní, op­ti­ma­li­za­ci a stu­di­um ino­va­tiv­ních, struk­tu­rál­ně efek­tiv­ních dílů a se­stav pro­střed­nic­tvím spo­lu­prá­ce. Apli­ka­ce může běžet na stan­dard­ních lap­to­pech a pra­cov­ních sta­ni­cích.

Uži­va­te­lé ne­po­tře­bu­jí drahé GPU ani spe­ci­ál­ní do­ved­nos­ti. Změny ná­vrhů lze pro­vá­dět přímo na mo­de­lech. In­te­gra­ce Sim­So­li­du po­sí­lí mož­nos­ti In­spi­re a umož­ní lepší kon­strukč­ní roz­hod­nu­tí s vyšší rych­los­tí a přes­nos­tí.
Al­tair In­spi­re na­bí­zí mož­nost vý­raz­ně roz­ší­řit vy­u­ži­tí ana­lý­zy pro kon­struk­té­ry, ale po­u­ži­tí soft­wa­rů In­spi­re a Sim­So­lid má vy­so­kou hod­no­tu také pro spe­ci­a­lis­ty na si­mu­la­ci a CAE, kteří ob­vykle ne­po­u­ží­va­jí 3D CAD ná­stro­je. Pro­stře­dí In­spi­re roz­ší­ře­né o tech­no­lo­gii Sim­So­lid má po­ten­ci­ál být hlav­ním po­zi­tiv­ním fak­to­rem při do­sa­ho­vá­ní snahy PLM od­vět­ví o de­mo­kra­ti­za­ci si­mu­la­ce a dlou­ho sli­bo­va­ných ob­chod­ních výhod si­mu­la­ce­mi ří­ze­né­ho na­vr­ho­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: