Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference LiveWorx 2020

Úterý, 05 Květen 2020 13:37

Tags: Augmented Reality | CAD | IIoT | Konference | LiveWorx | PLM | PTC | Virtuální

LiveWorx20 Virtual-2019Pů­vod­ně se tato kon­fe­ren­ce za­mě­řu­jí­cí se na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci měla konat ve dnech 8.–11. červ­na 2020 v Bos­to­nu. Jak se ale dalo před­po­klá­dat, ani tato pra­vi­del­ná bos­ton­ská akce se ne­u­sku­teč­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři ze spo­leč­nos­ti PTC ji na­hra­di­li bez­plat­nou vir­tu­ál­ní akcí 9. červ­na 2020. Je za­mě­ře­na na vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků z prů­mys­lo­vých pod­ni­ků o tom, jak do­sáh­nout stra­te­gic­ké ob­chod­ní efek­ti­vi­ty, a spo­je­ní di­gi­tál­ních ná­stro­jů, stra­te­gic­kých ře­še­ní a no­vých tech­no­lo­gií, které mění spo­leč­nos­ti po celém světě. V pro­gra­mu Li­veWorx na­jde­te nej­no­věj­ší di­srup­tiv­ní tech­no­lo­gie od roz­ší­ře­né re­a­li­ty a IIoT po ro­bo­ti­ku a při­po­je­né pro­duk­ty.

Zú­čast­ně­te se a po­noř­te se do při­způ­so­be­né­ho učení a in­ter­ak­tiv­ních pra­cov­ních pro­sto­rů k vy­tvo­ře­ní sady ná­stro­jů a do­ved­nos­tí, které po­tře­bu­je­te k úspě­chu na nové di­gi­tál­ní hra­ni­ci.
Při­pra­ve­na je celá řada za­jí­ma­vých před­ná­še­jí­cích, mezi nimi sa­mo­zřej­mě ne­mů­že chy­bět Jim Hep­pel­mann, ge­ne­rál­ní ře­di­tel PTC, ale pre­zen­ta­ci bude mít také Jon Hir­schtick, který se po akvi­zi­ci firmy On­sha­pe stal pre­zi­den­tem ob­chod­ní jed­not­ky Soft­ware-as-a-Ser­vi­ce (SaaS) v PTC.
Li­veWorks20 Vir­tu­al je skvě­lou pří­le­ži­tos­tí se za mi­ni­mál­ní ná­kla­dy do­zvě­dět žhavé no­vin­ky prů­mys­lo­vé di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce z dílny PTC.
Více in­for­ma­cí o Li­veWorks20 Vir­tu­al na­jde­te na www.liveworx.com nebo blogu www.liveworx.com/blog.


Mohlo by vás zajímat: