Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový lokalizační software Siemens pro optimalizace a rychlá rozhodování

Středa, 13 Květen 2020 15:07

Tags: Digitální dvojče | Location Intelligence | RTLS | Siemens | SIMATIC | Software | Výkon

Siemens Location Intelligence-2020Spo­leč­nost Si­e­mens před­sta­vu­je nový soft­ware „Lo­cati­on In­tel­li­gen­ce“, který roz­ši­řu­je lo­ka­li­zač­ní plat­for­mu Si­ma­tic RTLS (Real-Time Lo­ca­ting Sys­tem) o di­gi­tál­ní dvoj­če vý­ko­nu. Webo­vý soft­ware nově ana­ly­zu­je a vi­zu­a­li­zu­je data, zpra­co­vá­vá udá­los­ti, a navíc je lze řešit přímo z lo­kál­ních sys­té­mů ERP (En­ter­pri­se Re­sour­ce Plan­ning) nebo MES (Ma­nu­factu­ring Execu­ti­on Sys­tem). Data zís­ka­ná na zá­kla­dě údajů o po­lo­ze po­sky­tu­je uži­va­te­li uce­le­ný pře­hled o toku ma­te­ri­á­lu, in­for­ma­cí o ob­jed­náv­ce nebo mož­ných pro­blé­mo­vých ob­las­tech.

ID trans­pon­dé­ru je spo­je­no s exis­tu­jí­cí­mi daty ob­jed­ná­vek. V zá­vis­los­ti na kroku pro­ce­su a stavu ob­jed­náv­ky mohou být pak in­for­ma­ce o ob­jed­náv­ce zob­ra­ze­ny na ePa­per trans­pon­dé­rech Si­ma­tic RTLS, které tak po­sky­tu­jí ře­še­ní v bez­pa­pí­ro­vé po­do­bě. Soft­ware Lo­cati­on In­tel­li­gen­ce mimo jiné na­bí­zí uži­va­te­lům mož­nost sle­do­vat jed­not­li­vé ob­rob­ky nebo celou ob­jed­náv­ku v re­ál­ném čase. Po za­dá­ní ID ob­jed­náv­ky se na di­gi­tál­ní kartě zá­kaz­ní­ka zob­ra­zí po­zi­ce pro­po­je­ných trans­pon­dé­rů v re­ál­ném čase.
Nový soft­ware za­jiš­ťu­je zá­kaz­ní­kům ma­xi­mál­ní transpa­rent­nost, a tak do­sa­že­ní in­di­vi­du­ál­ní op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních a lo­gis­tic­kých pro­ce­sů. Klí­čem k tomu jsou vir­tu­ál­ně de­fi­no­va­né ob­las­ti známé jako ge­o­fen­ces. Ty mohou být vy­tvo­ře­ny v soft­wa­ru po­mo­cí drag & drop a slou­ží k de­tek­ci vstu­pu a vý­stu­pu z de­fi­no­va­ných ob­las­tí. Sou­vi­se­jí­cí vstup­ní a vý­stup­ní udá­los­ti mohou být sta­tis­tic­ky vy­hod­no­ce­ny, vi­zu­a­li­zo­vá­ny nebo pro­po­je­ny s dal­ší­mi kroky.
Kom­bi­na­ce ob­chod­ních a po­lo­ho­vých in­for­ma­cí vede k transpa­rent­ním pro­ce­sům – vy­hle­dá­vá­ní je ome­ze­no na mi­ni­mum, pro­to­že po­zi­ce všech pří­sluš­ných ob­jek­tů na růz­ných ter­mi­ná­lech jsou vi­zu­a­li­zo­vá­ny v re­ál­ném čase. Růz­ným pře­káž­kám nebo od­chyl­kám od vý­rob­ní­ho plánu se lze snad­no vy­hnout po­mo­cí ge­o­fen­ces. Sou­čas­ně lze po­mo­cí těch­to ana­lýz v re­ál­ném čase iden­ti­fi­ko­vat možný po­ten­ci­ál pro op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů, a navíc zá­kaz­ník zís­ká­vá data pro rych­lá roz­ho­do­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: