Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce firem SHINING 3D a 3Dwiser v ČR, SR a Maďarsku

Čtvrtek, 28 Květen 2020 11:03

Tags: 3D skenování | 3Dwiser | Aditivní výroba | Shining 3D | Spolupráce

3Dwiser-2022Spo­leč­nost Shi­ning 3D, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních ře­še­ní od 3D ske­no­vá­ní, přes in­te­li­gent­ní na­vr­ho­vá­ní až po adi­tiv­ní vý­ro­bu, si vy­bra­la pro spo­lu­prá­ci firmu 3Dwi­ser, po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gie 3D tisku v Čes­ké re­pub­li­ce, Ma­ďar­sku a na Slo­ven­sku. Její Apli­kač­ní cen­t­ra 3D tisku a ske­no­vá­ní v Praze a na po­boč­ce v Olo­mou­ci po­má­ha­jí zá­kaz­ní­kům při vý­bě­ru op­ti­mál­ních ře­še­ní pro prů­my­sl, vý­zkum a vývoj, školy a zdra­vot­nic­ký sek­tor. 3Dwi­ser je podle zprá­vy De­lo­it­te Tech­no­lo­gy Fast 50 CE (2019) šes­tou nej­rych­le­ji ros­tou­cí tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí v České re­pub­li­ce.

Spo­lu­pra­cu­je již s mnoha za­ve­de­ný­mi spo­leč­nost­mi z ob­las­ti 3D di­gi­ta­li­za­ce a prů­mys­lu adi­tiv­ní vý­ro­by, a proto má pří­sluš­né zku­še­nos­ti, do­ved­nos­ti a zna­los­ti pro po­sky­to­vá­ní nej­lep­ších slu­žeb a pod­po­ry také zá­kaz­ní­kům Shi­ning 3D v pří­sluš­né ob­las­ti.
Spo­leč­nost Shi­ning 3D je líd­rem ve svém oboru na čín­ském trhu a v me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku má zá­kaz­ní­ky ve více než 70 ze­mích a ob­las­tech, včet­ně Asie a Pa­ci­fi­ku, Ame­ri­ky, Ev­ro­py, Af­ri­ky a Střed­ní­ho vý­cho­du.


Mohlo by vás zajímat: