Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens koupil Vizendo kvůli virtuálním školením pro průmyslové podniky

Čtvrtek, 04 Červen 2020 14:14

Tags: Automobilová výroba | CAD | PLM | SaaS | Siemens | Virtuální školení | Vizendo

Siemens Vizendo-2023Si­e­mens kou­pil švéd­skou ser­vis­ní a soft­wa­ro­vou spo­leč­nost Vi­zen­do AB se síd­lem v Göte­bor­gu. Vi­zen­do je před­ním po­sky­to­va­te­lem vir­tu­ál­ních ško­le­ní ope­rá­to­rů v ob­las­ti au­to­mo­bi­lo­vé vý­ro­by. Vir­tu­ál­ní ško­le­ní umožňují prů­mys­lo­vým spo­leč­nos­tem zkrá­tit dobu ško­le­ní a za­vá­dět nové pro­duk­ty na trh rych­le­ji a ve vyšší kva­li­tě. Vi­zen­do po­sky­tu­je služ­by a soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní ško­le­ní ope­rá­to­rů (z angl. Vir­tu­al Ope­ra­tor Tra­i­ning) od roku 2004. Tyto služ­by, vy­chá­ze­jí­cí z ob­chod­ní­ho mo­de­lu Soft­ware jako služ­ba (SaaS), vy­chá­ze­jí přímo z vlast­ních CAD/PLM dat zá­kaz­ní­ka a mají řadu výhod.

Více než 70 pro­cent zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti Vi­zen­do po­u­ží­vá CAD/PLM data s ře­še­ním Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Důraz se klade zejmé­na na ško­le­ní o vý­ro­bě, údrž­bě a opra­vách, ale i na úvod­ní ško­le­ní a mo­ni­to­ring kva­li­fi­ka­cí. Vět­ši­na zá­kaz­ní­ků je z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, ale soft­wa­ro­vá ře­še­ní vy­u­ží­va­jí také zá­kaz­ní­ci z ji­ných od­vět­ví, jako jsou na­pří­klad le­tec­ký a kos­mic­ký prů­my­sl.
Akvi­zi­ce vstou­pi­la v plat­nost od 1. červ­na 2020, Vi­zen­do je nyní sto­pro­cent­ní dce­ři­nou spo­leč­nos­tí Si­e­mens AB ve Švéd­sku. Tři­a­dva­cet soft­wa­ro­vých a ser­vis­ních in­že­ný­rů spo­leč­nos­ti Vi­zen­do se při­po­jí k týmu Di­gi­tal In­dustries, ob­chod­ní jed­not­ky služ­by zá­kaz­ní­kům (Cus­to­mer Ser­vi­ces).


Mohlo by vás zajímat: