Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nano Dimension představuje NaNoS

Pondělí, 08 Červen 2020 13:23

Tags: ECAD | Elektronické obvody | Nano Dimension | NaNoS | PCB | Služby

Nano Dimension-2024Iz­ra­el­ská firma Nano Di­mensi­on před­sta­vu­je NaNoS – Nano Di­mensi­on Ser­vi­ces. Jde o služ­bu umož­ňu­jí­cí ex­ter­ně za­dá­vat pro­to­ty­py elek­tro­ni­ky. S adi­tiv­ním vý­rob­ním pro­ce­sem je možné zkou­mat kon­strukč­ní prvky při ře­še­ní pro­blé­mů, což může být při kon­venč­ních me­to­dách pro­to­ty­po­vá­ní velmi ob­tíž­né nebo ne­mož­né. V loň­ském roce v Nano Di­mensi­on pro­ved­li vý­znam­ná vy­lep­še­ní svých ma­te­ri­á­lů, sys­té­mů a al­go­rit­mů. Nyní jsou při­pra­ve­ni na vý­ro­bu další ge­ne­ra­ce tiš­tě­ných kom­plex­ních ná­vrhů, včet­ně: kon­den­zá­to­rů, desek ploš­ných spojů s až 55 vrst­va­mi, in­duk­to­rů, ko­a­xi­á­lů a také sle­pých a skry­tých prů­cho­dek.

Tento pro­ces trvá 1 týden od do­ta­zu zá­kaz­ní­ka po do­ru­če­ní pro­duk­tu.
Na za­káz­ky do 30. červ­na 2020 navíc platí spe­ci­ál­ní za­vá­dě­cí cena s 25% sle­vou.
Více in­for­ma­cí na­jde­te na webo­vé strán­ce www.nano-di.com/3d-fabrication-services.


Mohlo by vás zajímat: