Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LEGION Simulator a OpenBuildings Station Designer do 30. září bez poplatku

Úterý, 09 Červen 2020 08:19

Tags: Bentley Systems | Legion | OpenBuildings | Pohyb osob | Simulator | Station Designer

LEGION Full-Access-2024Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 4. červ­na 2020, že ote­vře­la pro správ­ce ob­jek­tů pří­stup ke svým soft­wa­rům LE­GI­ON Si­mu­la­tor a Open­Bu­il­dings Stati­on De­signer, včet­ně zřek­nu­tí se no­vých po­plat­ků za před­plat­né až do 30. září 2020, aby do svých plá­no­va­cích, ná­vr­ho­vých a pro­voz­ních týmů mohli za­čle­nit me­to­di­ky si­mu­la­ce chod­ců. Díky spo­le­čen­ské­mu od­stu­pu a sprá­vě davu v po­pře­dí glo­bál­ních zájmů mohou soft­wa­ry OpenBu­il­dings Stati­on De­signer a LE­GI­ON Si­mu­la­tor po­mo­ci ma­ji­te­lům sta­nic, plá­no­va­cím a pro­jekč­ním fir­mám a pro­vo­zo­va­te­lům za­ří­ze­ní vy­ví­jet mo­de­ly, si­mu­lo­vat pohyb davu, ana­ly­zo­vat pěší pro­voz a op­ti­ma­li­zo­vat vy­u­ži­tí pro­sto­ru in­frastruk­tur­ních ma­jet­ků.

Do těch můžeme zahrnout sta­ni­ce že­lez­nic a metra, le­tiš­tě, ma­lo­ob­chod­ní a ko­merč­ní kom­plexy, ne­moc­ni­ce a sta­di­o­ny. BIM pro­stře­dí v OpenBu­il­dings Stati­on De­signe­ru po­sky­tu­je 3D sou­vis­los­ti pro si­mu­la­ci chod­ců za­hr­nu­tou v LE­GI­O­Nu a vy­tvá­ří funkč­ní di­gi­tál­ní dvoj­če pro zvý­še­ní bez­peč­nos­ti, účin­nos­ti a za­bez­pe­če­ní a zá­ro­veň sni­žu­je ri­zi­ka.

LE­GI­ON Si­mu­la­tor po­má­há uži­va­te­lům řešit nové výzvy v ob­las­ti plá­no­vá­ní a pro­vo­zu:

  • ově­řo­vá­ní plánů společenského odstupu při sou­čas­ném za­jiš­tě­ní bez­peč­né­ho pro­vo­zu,
  • za­jiš­tě­ní ma­xi­ma­li­za­ce pro­sto­ru, dis­tri­buce ak­ti­vit a kon­t­ro­lo­va­né­ho vý­stu­pu/vstu­pu,
  • mo­de­lo­vá­ní bez­peč­ných a po­ho­dl­ných stra­te­gií a plánů eva­ku­a­ce,
  • po­sky­to­vá­ní vir­tu­ál­ní­ho plá­no­vá­ní spo­lu­prá­ce, kon­t­ro­ly pro­jek­tu a ope­ra­cí.

LE­GI­ON Si­mu­la­tor a OpenBu­il­dings Stati­on De­signer dále na­bí­ze­jí dlou­ho­do­bé vý­ho­dy pro­stře­dí pro BIM spo­lu­prá­ci, které se vy­hý­bá da­to­vým silům, opož­dě­ním ko­or­di­na­ce a dal­ším ome­ze­ním vy­plý­va­jí­cím z od­dě­le­ní pra­cov­ních po­stu­pů plá­no­vá­ní a na­vr­ho­vá­ní.

LEGION Full-Access-640-2024

Chce­te-li se do­zvě­dět více o softwarech LE­GI­ON Si­mu­la­tor a OpenBu­il­dings Stati­on De­signer, na­vštiv­te LEGION a LE­GI­ON and So­cial Distan­cing, kde se do­z­ví­te dal­ší in­for­ma­ce o na­bíd­ce před­plat­né­ho bez poplatku.

LE­GI­ON a OpenBu­il­dings Stati­on De­signer jsou sou­čás­tí kom­plex­ní­ho úsilí Bent­ley Sys­tems o po­sky­to­vá­ní zdro­jů a uži­teč­ných in­for­ma­cí, které po­má­ha­jí or­ga­ni­za­cím uži­va­te­lů i kon­co­vým uži­va­te­lům úspěš­ně řešit sou­čas­né pro­blémy. Další in­for­ma­ce o re­ak­ci Bent­ley na pro­blémy práce z do­mo­va a o dal­ších soft­wa­ro­vých na­bíd­kách na­lez­ne­te na ad­re­se www.bentley.com/en/workingfromhome.


Mohlo by vás zajímat: