Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DRONE VOLT – Technologie UI pro detekci nošení roušek

Úterý, 09 Červen 2020 15:07

Tags: AERIALTRONICS | COVID-19 | Detekce roušek | Drone Volt | Umělá inteligence

Drone Volt-2024Ae­ri­al­tro­nics, dce­ři­ná spo­leč­nost sku­pi­ny Drone Volt, od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních sta­veb­ních dronů, vy­vi­nu­la soft­ware za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci pro de­tek­ci no­še­ní ochran­ných rou­šek, masek. Toto ře­še­ní lze po­u­žít v mnoha dal­ších apli­ka­cích. Jako pří­spě­vek k pl­ně­ní ná­roč­ných zdra­vot­ních úkolů sou­vi­se­jí­cích s bojem proti Covid-19 a ochra­nou osob, na­vr­hu­je AI di­vi­ze spo­leč­nos­ti Ae­ri­al­tro­nics ře­še­ní pro de­tek­ci no­še­ní rou­šek, které jsou na ně­kte­rých mís­tech po­vin­né. Při po­u­ži­tí již na­in­sta­lo­va­né IP ka­me­ry nebo ka­me­ro­vé sítě umožňuje toto soft­wa­ro­vé ře­še­ní ově­ře­ní, zda jed­not­li­vec má či nemá rouš­ku, v re­ál­ném čase.

Prin­cip: de­tek­ce no­še­ní roušky se zá­ru­kou ano­ny­mi­ty

Zde po­u­ži­tá tech­no­lo­gie spo­čí­vá ve zpra­co­vá­ní vi­deostre­a­mu z každé ka­me­ry. Prin­cip al­go­rit­mu je v prv­ním kroku za­lo­žen na de­tek­ci ob­li­če­je jako ob­jek­tu, po kte­rém ná­sle­du­je jako druhý krok kla­si­fi­ka­ce „tvář s rouš­kou“ nebo „bez rouš­ky“.
Tento sys­tém proto ne­za­hr­nu­je bi­o­me­t­rii ani roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je. Mož­nost „Pri­va­cy Mask“ (Maska sou­kro­mí) umožňuje roz­ma­zá­ní tváří k za­ru­če­ní ano­ny­mi­ty osob.

Oka­mži­tě vy­u­ži­tel­ný sys­tém za­lo­že­ný na UI

Tento sys­tém pro de­tek­ci no­še­ní masek byl vy­vi­nut po­mo­cí deep lear­nin­gu pro­střed­nic­tvím učení neu­ro­no­vé sítě. Ře­še­ní je při­pra­ve­né k po­u­ži­tí a je kom­pa­ti­bil­ní se všemi typy kamer.

Vý­sled­ky a ex­port dat

Vý­sled­ky lze zob­ra­zit a ex­por­to­vat v ja­ké­ko­li formě (sta­tis­tic­ké zprá­vy, pro­cen­ta atd.). Ozná­me­ní v re­ál­ném čase po­mo­cí zvu­ko­vých nebo vi­zu­ál­ních re­ži­mů lze de­fi­no­vat podle po­třeb bez­peč­nost­ních týmů, aby jim umož­ni­ly za­sáh­nout v pří­pa­dě po­tře­by na zá­kla­dě za­ve­de­ných ope­rač­ních po­stu­pů.

Pruž­nost na­bíd­ky

K dis­po­zi­ci jsou tato ře­še­ní:

  • v Desktop re­ži­mu: soft­ware je in­te­gro­ván do kli­ent­ské­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu, aby bylo možné při­jí­mat a zpra­co­vá­vat vi­deostre­am a ex­tra­ho­vat sta­tis­ti­ky.
  • v clou­do­vém re­ži­mu Soft­ware jako služ­ba (SaaS): před­plat­né pro­střed­nic­tvím na­bíd­ky Soft­ware jako služ­ba (SaaS) se může lišit v zá­vis­los­ti na po­u­ži­tí a funk­cích po­ža­do­va­ných kli­en­tem. Tento vy­so­ce fle­xi­bil­ní sys­tém umožňuje kli­en­to­vi vy­hnout se údrž­bě IT a ná­ku­pu dra­hých IT za­ří­ze­ní.

Ši­ro­ký roz­sah apli­ka­cí

Uve­de­né ře­še­ní může být in­sta­lo­vá­no v tran­zit­ních zónách pro ces­tu­jí­cí, jako jsou že­lez­nič­ní sta­ni­ce, pří­sta­vy a le­tiš­tě, u pro­vo­zo­va­te­lů pře­prav­ních slu­žeb, pro­vo­zo­va­te­lů ve­řej­né­ho zdra­ví, spor­tov­ních in­frastruk­tur, ná­kup­ních cen­ter, sta­ve­nišť atd.
Stu­dii pro­ve­di­tel­nos­ti lze pro­vést pro jiné pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce v sou­vis­los­ti s pre­ven­cí rizik v bu­do­vách, vý­rob­ních za­ří­ze­ních nebo v ja­kém­ko­li jiném sek­to­ru, který vy­ža­du­je sle­do­vá­ní no­še­ní osob­ních ochran­ných pro­střed­ků (OOP).

Další informace najdete na www.aerialtronics.com.


Mohlo by vás zajímat: