Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. července

Čtvrtek, 11 Červen 2020 14:21

Tags: 2020 | Digital Days | Hannover Messe | on-line | Produkty | Vystavovatelé


hm20 Ddays linkedIn 1536x768-2024Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce se svými me­ga­té­ma­ty di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ké změny po­kra­ču­je i přes krizi způ­so­be­nou ko­ro­na­vi­rem a je tě­žiš­těm Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days. Tato nová dvou­den­ní di­gi­tál­ní akce in­for­mu­je o ak­tu­ál­ním vý­vo­ji v obo­rech prů­mys­lu, ener­gie a lo­gis­ti­ky a na­bí­zí ori­en­ta­ci v době krize a po jejím konci. Hlav­ní­mi pro­je­vy z hos­po­dář­ství, vědy a po­li­ti­ky, pódi­o­vý­mi dis­ku­se­mi, ži­vý­mi roz­ho­vo­ry, bu­do­vá­ním kon­tak­tů a pre­zen­ta­ce­mi ino­va­cí star­tu­jí 14. čer­ven­ce Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days.

Všich­ni si kla­dou otáz­ku, jak za­jis­tit úspěch trans­for­ma­ce prů­mys­lu a které páky je třeba na­sa­dit, aby se prů­my­sl rych­le zo­ta­vil z ná­sled­ků za­sta­ve­ní prů­mys­lu při opat­ře­ních proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Covid-19.

Té­ma­tic­ky za­hr­nu­jí Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days obsah ve­letr­hu. Proto jsou na­pří­klad Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, in­te­li­gent­ní ener­gie a Lo­gis­tis­ti­ka 4.0 tě­žiš­těm kon­fe­renč­ní­ho pro­gra­mu. Dru­hým ob­sa­ho­vým za­mě­ře­ním jsou pre­zen­ta­ce pro­duk­tů a ře­še­ní jed­not­li­vých vy­sta­vo­va­te­lů. Také vzá­jem­né kon­tak­ty ne­při­jdou zkrát­ka. Všich­ni účast­ní­ci si mohou vy­hle­dat vhod­né ob­chod­ní a ko­o­pe­rač­ní kon­tak­ty a přes funk­ci chat vstou­pit přímo do dis­ku­se.

K nej­dů­le­ži­těj­ším udá­los­tem patří udě­le­ní „Her­mes Award“. Po­pr­vé bude toto me­zi­ná­rod­ně uzná­va­né tech­no­lo­gic­ké oce­ně­ní udě­le­no di­gi­tál­ně. Po­ro­ta za před­sed­nic­tví prof. dr. Re­imun­da Ne­u­ge­baue­ra, pre­zi­den­ta or­ga­ni­za­ce Fraunho­fer-Ge­sell­schaft, vy­bra­la ví­tě­ze z mnoha kva­lit­ních kan­di­dá­tů. Ozná­me­ní ví­tězů se usku­teč­ní 14. čer­ven­ce.

HAN­NO­VER MESSE Di­gi­tal Days

Han­no­ver Messe je před­ním svě­to­vým prů­mys­lo­vým ve­letrhem. V rámci za­střešu­jí­cí­ho té­ma­tu Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce před­sta­vu­je všech­ny ak­tu­ál­ní tren­dy prů­mys­lu, jako Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, 5G nebo in­te­li­gent­ní lo­gis­ti­ka. Or­ga­ni­za­cí Di­gi­tal Days roz­ší­ří Han­no­ver Messe v tomto roce své port­fo­lio o di­gi­tál­ní akci. První roč­ník se bude konat 14. a 15. čer­ven­ce.


Mohlo by vás zajímat: