Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TOPSOLID otevírá dvě nové dceřiné společnosti v Evropě

Středa, 24 Červen 2020 20:43

Tags: 4D SERVICES | CAD/CAM | Centersoft | PLM | TopSolid

TopSolid Czech Team-2026 2Top­so­lid SAS, jeden ze svě­to­vých lídrů v CAD/CAM/PDM ře­še­ních pro ko­vo­vý a dře­vař­ský prů­my­sl, pro­vá­dí svou me­zi­ná­rod­ní růsto­vou stra­te­gii akvi­zi­cí dvou svých his­to­ric­kých dis­tri­bu­to­rů v Bel­gii a České re­pub­li­ce. V Bel­gii jde o spo­leč­nost 4D Ser­vi­ces, která je part­ne­rem Top­so­li­du více než 17 let, má po­zo­ru­hod­ný tým a uzná­va­né tech­nic­ké zna­los­ti. Ze 4D Ser­vi­ces se stal Top­so­lid Bel­gi­um. Cen­ter­soft je v síti 70 dis­tri­bu­to­rů 10 let a je je­di­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid v České re­pub­li­ce. Cen­ter­soft spo­lu­pra­cu­je s mnoha prů­mys­lo­vý­mi spo­leč­nost­mi, které jsou ve svém oboru čin­nos­ti dobře hod­no­ce­ny.

Týmy Top­so­lid a Cen­ter­soft sjed­no­ti­ly svůj osud ve spo­leč­ném pro­jek­tu a vzni­kl nový sub­jekt s ná­zvem Top­so­lid Czech. Dce­ři­nou spo­leč­nos­tí bude řídit Karel Preis, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Cen­ter­sof­tu, který je pře­svěd­čen o per­spek­tiv­ním vý­vo­ji spo­leč­nos­ti Top­so­lid Czech. Česká re­pub­li­ka je his­to­ric­ky zemí se sil­nou stro­jí­ren­skou vý­ro­bou a CAD/CAM ře­še­ní spo­leč­nos­ti Top­so­lid, a zejmé­na Top­So­lid'Cam, mají velký po­ten­ci­ál pro úspěch na tomto trhu.


Mohlo by vás zajímat: